Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- Sote uudistuksen tilanne
- Sivistyslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 1.7. klo 9.00
- Vaaranlammen koulun sijainti tuodaan lautakunnan päätettäväksi elokuun kokoukseen
- Napapiirin talon valmistelu on palautettu kaupungille, kaupungin johtoryhmä laajennettuna asiantuntijoilla valmistelee asian lautakunnalle
- Vapaa-ajan palveluille on myönnetty yleisavustuksia koronapandemian johdosta lipputulojen menetyksiin taidemuseolle, kaupunginorkesterille, maakuntamuseolle ja teatterille 
- Touhulan kahden yksikön yt:t on päättyneet, ilmoittavat virallisen päätöksen lähipäivinä
- Rehtorirekrytointien päätökset
- Koulutuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2021 on valmistunut, tuodaan tiedoksi lautakunnalle
- Iltapäivätoiminnasta tuodaan kooste lautakunnalle 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely


 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.