Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Etsivä nuorisotyö koordinaattorin vakanssin perustaminen 2020

ROIDno-2017-862

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (1285/2016 10 §). Lain mukaan etsivä nuorisotyö, kuten muukin nuorisotyö ja -politiikka, kuuluu kunnan tehtäviin. Etsivän nuorisotyön vahvistaminen kuuluu Suomessa myös hallituksen kärkihanke 6:n toimenpiteisiin, joilla tuetaan nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2008 lähtien myöntämällä kunnille erityisavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Vuonna 2014 etsivän nuorisotyön valtionavustusten myöntäminen siirtyi Aluehallintovirastoille. 

Rovaniemellä etsivää nuorisotyötä on tehty vuodesta 2010 lähtien, josta lukien Opetus- ja kulttuuriministeriö, myöhemmin Aluehallintovirasto, on myöntänyt Rovaniemelle valtionavustusta. Parhaillaan Rovaniemen nuorisopalveluissa työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa neljä (4) etsivän nuorisotyön koordinaattoria.

Aluehallintovirasto on päättänyt myöntää Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluille 1.8.2020 lukien valtionavustusta viiden (5) etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin etsivän nuorisotyön lisääntyneen tarpeen vuoksi. Vuonna 2020 Aluehallintovirasto rahoittaa Rovaniemen etsivää nuorisotyötä myöntämällään 137 500€ valtionavustuksella. Avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän (5 htv) palkkauskuluihin. Lisäksi avustuksesta osoitetaan Lapin etsivän nuorisotyön alueellisesta koordinoinnista aiheutuviin kuluihin 0,5 htv:n suuruinen osuus eli 12 500 euroa. 

Etsivä nuorisotyö on vakiintunut työmuoto Rovaniemellä, joka sisältyy nuorisopalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Rahoitus on toteutunut jo vuosia, eikä muutoksia ole tiedossa.

Esitän, jo olemassa olevien neljän etsivän nuorisotyön koordinaattorin vakanssin lisäksi, yhden (1) uuden vakanssin perustamista ja täyttämistä 1.8.2020 lähtien toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena etsivän nuorisotyön koordinaattorin tehtävään on soveltuva AMK- tai opistotason tutkinto sekä kokemus nuorten parissa tehdystä työstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää perustaa etsivän nuorisotyön koordinaattorin vakanssin ja täyttää sen 1.8.2020 lähtien toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena etsivän nuorisotyön koordinaattorin tehtävään on soveltuva AMK- tai opistotason tutkinto sekä kokemus nuorten parissa tehdystä työstä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Jäsen Mari Jolanki poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.39.

Tiedoksi

Nuorisopalvelut