Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Ilmoitusasiat

ROIDno-2020-1688

Perustelut

- Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän kokouksen 2.6.2020 muistio

- Palaute ja vastaus koskien kulttuuriavustusten jakamista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.