Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kaikukortti- toiminnan jatkuminen

ROIDno-2020-1932

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Matti Selin, kulttuurituottaja, matti.selin@rovaniemi.fi

Perustelut

Mikä on Kaikukortti?

Kaikukortti on pahvinen, maksuton henkilökohtainen kortti, jonka avulla voi hankkia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon kuuluviin kulttuuripalveluihin. Se on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, että kulttuuripalvelujen käyttö ei ole mahdollista. Kaikukortin tavoitteena on parantaa näiden nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Kaikukortti tukee kuntien ja maakuntien työtä hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli, joka synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja tukee kulttuurin saavutettavuuteen ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvän osaamisen ja kokemusten jakamista yli kunta- ja maakuntarajojen. Kaikukortti-mallin kansallisesta koordinoinnista ja tilastoinnista vastaa Kulttuuria kaikille -palvelu.

Rovaniemellä Kaikukortti-verkostossa on mukana 21 kohdetta ja 18 jakajaa. Kaikukortti-kohteet ovat toiminnassa mukana hyväntekeväisyysperiaatteella, eikä heille makseta erillistä korvausta Kaikukortin käytöstä. Rovaniemellä kulttuurikohteiden lisäksi kaikukorttilaisille on tarjolla monipuolisesti liikunta- ja urheilutoimijoiden palveluita. Kaikukortin jakajat ovat kaupungin omia sekä kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

Kaikukortti-kokeilu 15.10.2019 - 30.9.2020

Päätös Kaikukortti-kokeilun käynnistämisestä Rovaniemellä tehtiin vapaa-ajan lautakunnassa (29.5.2018 §152) ja perusturvalautakunnassa (30.1.2019 §21). Valmistelut aloitettiin keväällä 2019  ja varsinainen kokeilu käynnistyi Rovaniemellä 15.10.2019.

Kaikukortteja on tähän mennessä jaettu 1338 kpl, joista 63% on ollut naisia ja 37% miehiä. Noin 45% kaikukorttilaisista oli iältään 35-64-vuotiaita. 16-34-vuotiaita oli noin 32% ja yli 65-vuotiaita noin 15%. Kaikukortin käyttäjien elämäntilanne vaihtelee suuresti. Neljä suurinta ryhmää ovat työttömät / lomautetut 24%, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 22% ja eläkkeellä olevat 20% sekä opiskelijat 15,2%. Suurin määrä kortteja 242 kpl on jaettu Neuvokkaan toimesta.  Tämän lisäksi eniten kortteja ovat jakaneet Rovaniemen kaupungin sosiaalisen tuen- ja kuntoutuksen yksikkö 156 kpl, Rovaniemen seurakunta 138 kpl sekä Rovaniemen kaupungin perhesosiaalityö ja perhetyö 112.

Kaikukortti-kohteissa vierailtiin vuoden 2019 aikana 1289 kertaa. Käynneistä 857 oli aikuisten tekemiä ja 432 lasten (vanhemmat ja isovanhemmat voivat ottaa samaan talouteen kuuluvat alle 16-vuotiaat mukaan omalla Kaikukortilla). Suosituin kohteista oli uimahalli Vesihiisi 550 vierailua. Muita suosittuja kohteita olivat Rovaniemen teatteri 133 vierailua ja Rovaniemen seurakunta 58 vierailua.

Kaikukorttikokeilu päättyy 30.9.2020.  Kaikukortista kerätään palautetta kokeilun aikana Kaikukortin haltijoilta, kulttuurikohteista sekä korttia jakavilta tahoilta. Alustavat suulliset palautteet yhteistyökumppaneilta ovat olleet pääosin positiivisia.  Kyselyiden tulokset ja kerätyt tilastot julkaistaan marras-joulukuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

- Kaikukortti-toimintamallin käyttöä jatketaan kokeilun jälkeen. Toimintaa kehitetään edelleen ja arvioidaan vuosittain.

- Kaikukortin koordinoinnista Rovaniemellä vastaavat kulttuurituottaja Matti Selin ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.

Päätös

Kaikukortti-toimintaa esitteli kokouksessa perusturvapalveluiden kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Mira Haataja / Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.