Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Pöykkölän päiväkodin johtajan viran lakkauttaminen

ROIDno-2020-2055

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöykkölän päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2020. Viranhaltija on toistaiseksi otettuna ko. päiväkodin johtajan virassa. Päiväkodin johtajan viran käydessä 1.8.2020 alkaen tarpeettomaksi se voidaan lakkauttaa.

Asiaa on käsitelty lain kunnallisesta viranhaltijasta ja kuntien yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Viranhaltijalain 24 §:n viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Työnantajan edustajat ovat esittäneet lakkautettavaan virkaan sijoitetulle viranhaltijalle hänen siirtämistään perustettavaan erityisasiantuntijan virkaan. Viranhaltija on ilmoittanut suostuvansa siirtoon. Hallintosäännön 59 §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Tässä tapauksessa siirrosta päättävä viranomainen on toimialajohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää lakkauttaa Pöykkölän päiväkodin johtajan viran (nro 43525008).

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Satu Lind, Tarja Kuoksa, Riitta Halonen