Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arvioinnin uudistaminen 1.8.2020 lähtien

ROIDno-2019-3419

Valmistelija

  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa, opetussuunnitelman arvioinnin (luku 6) uudistaminen 1.8.2020 lähtien

Opetushallitus on 10.2.2020 ohjeistuksessaan linjannut perusopetuksen oppimisen arvionnin muutokset 1.8.2020 lähtien. Linjauksessa perusopetuksen oppimisen arvioinnissa selkiytetään yleisiä arvioinnin periaatteita ja tarkennetaan päättöarvioinnin kriteerejä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset siirretään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi. Myös valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit siirretään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi. 

Lisäksi opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat asiat: 

- yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta 

- arvioinnista tiedottamisen muodot 

- käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet 

- valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa 

- opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt 

- sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa 

- valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa 

- välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa 

- erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

Em. paikallisesti päätettävät asiat on esitelty liitteessä 1.

Perusopetuksen järjestäjän tulee valmistella arvioinnin muutoksia koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma siten, että paikalliset opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan 1.8.2020. Rovaniemen kaupungissa perusopetuksen henkilökunnasta koostunut työryhmä on tehnyt paikallisen opetussuunnitelman arvioinnin uudistustyön keväällä 2020. 

Opetussuunnitelman arvioinnin uudistaminen jatkuu alkusyksyllä 2020 arviointilomakkeiston ja todistuspohjien sekä käyttäytymisen arvioinnin uudistamisella sekä lukuvuonna 2020-2021 oppiaineikohtaisten uusien kriteerien määrittelemisen arvosanoilla 5, 7 ja 9. Perusopetuksen päättöarvionnin kriteerit on tällä hetkellä määritelty vain arvosanalle 8. Uudistuksen tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta ja päättöarvosanojen vertailukelpoisuutta. Uudet kriteerit julkaistaan vuoden 2020 lopussa ja ne tulevat voimaan 1.8.2021, ensimmäiset niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan keväällä 2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy lisäykset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan liitteen 1 mukaisesti. 

Päätös

Tiina Outilan muutosesitys:

Tekstilisäykset/sanan poisto
1.) Kohta 6.2.1 Arvioinnista tiedottaminen ja yhteistyö kotien kanssa Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa lisäys loppuun omaksi kappaleeksi: Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten kohdalla koulu saa lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä tiedon kasvatuskumppaneista sekä siitä kenellä on tiedonsaantioikeus lapsen asioissa.

2.) Kohta 6.6.1.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain Rovaniemen kaupungin peruskouluissa lisäys loppuun omaksi kappaleeksi:
Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten kohdalla tiedotetaan sekä tarvittaessa kuullaan huoltajien lisäksi lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää tai erikseen sovittuja kasvatuskumppaneita.

3.) Kohta 6.6.1.1 Lauseesta "Mikäli oppilaan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, annetaan asia oppilaalle ja huoltajalle tietoon viimeistään noin kuukautta ennen lukukauden päättymistä." poistetaan sana noin.

Tiina Outilan esitys raukesi kannattamattomana.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti kohdasta 6.6.1.1 poistaa sanan noin lauseesta: "Mikäli oppilaan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, annetaan asia oppilaalle ja huoltajalle tietoon viimeistään noin kuukautta ennen lukukauden päättymistä."

Muilta osin sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perusopetuksen rehtorit ja koulunjohtajat, erityisasiantuntija Hanna Koivula, palvelualuepäällikkö Kai Väistö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.