Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.5.2020

ROIDno-2020-536

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla toukokuun jälkeen 41,7 %. Pitkän ajan keskiarvo toteumaprosentissa toukokuun jälkeen on ollut 41,4 %. 

Aiempiin vuosiin verrattuna merkittävä toteumaa nostattava tekijä on lomapalkkojen maksu kuukautta tavallista aiemmin. Sivistyslautakunnan osalta lomapalkat sivukuluineen olivat noin 3,2 M€.

Toukokuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut  43,3 %. Euroina se tarkoittaa 57,2 M€. Ilman lomapalkkoja toteuma olisi noin 40,9 % ja 54,0 M€.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.-31.5.2020 tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.