Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2021 / laskentatilanne

ROIDno-2020-2008

Valmistelija

 • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
 • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
 • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi. Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen kestosta. Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021 talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten kasvua.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on noin 132,5-133,1 M€. Talousarvion ylitysuhka olisi siten noin 0,4-1,0 M€. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Poikkeustilanteella on ollut kevään 2020 aikana huomattava vaikutus sivistyslautakunnan talouden kehitykseen.

Kevään aikana tehtyjen kartoitusten ja arvioiden perusteella vuodelle 2021 tarvittava määräraha olisi yhteensä noin 136,6 M€. Kustannusten kasvu vuosien 2019 ja 2021 välillä olisi näin ollen yhteensä noin 6,0 M€. Koko kaupungin heikosta taloustilanteesta johtuen voi ennakoida, että sivistyslautakunnalle tulee kohdistumaan 2,0-3,0 miljoonan euron säästöpaine vuodelle 2021. Erilaisten säästö- ja tehostamistoimenpiteiden kautta määrärahatarvetta voidaan merkittävästi alentaa.

  TP 2019 TA 2020 TPE 2020 laskentat.

Varhaiskasvatuspalvelut

46,61 46,52 46,52-46,72 47,19

Koulutuspalvelut

67,70 68,24 68,24-68,44 71,26

Vapaa-ajan lautakunta

17,28 17,31 17,71-17,91 18,13

SIVISTYSLAUTAKUNTA

131,60 132,07 132,47-133,07 136,58

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion laskentatilanteen sekä valmistelussa olevat tuottavuustoimenpiteet sekä vuoden 2020 talousarvion ylitysuhkan.

Päätös

Timo Tolonen esitti Tiina Outilan kannattamana, että sivistyslautakunta julkaisee pöytäkirjan yhteydessä julkisena pykäläkohdan käsittelyssä olleen oheismateriaalin: Koonti laskentatilanteesta ja toimenpiteiden talousvaikutuksista 15.6.2020.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa ja ne jotka Timo Tolosen esityksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 14.56. - 15.03.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Mika Kansanniva, Antti Väänänen, Maija Pirttijärvi, Pertti Lakkala, Nafisa Yeasmin, Reetta Mustonen

 • Ei 5 kpl 45%

  Tiina Outila, Sakke Rantala, Timo Tolonen, Marjatta Koivuranta, Mari Jolanki

Tiedoksi

Controller

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.