Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma

ROIDno-2021-4316

Valmistelija

  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä, sujuva ja monipuolinen kielitaito sekä suomen että englannin kielessä. Pitkäntähtäimen tavoitteena on luoda oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielinen opetus on ollut Opetushallituksen kehittämiskohde vuodesta 2016. Taustalla on Kansalliskielistrategia ja tavoite kielten osaamisen lisäämisestä.

Rovaniemen kaupunki on saanut Opetushallitukselta valtionavustusta laajamittaisen kaksikielisen opetuksen käynnistämiseen ajalle 28.5.2021 - 31.12.2022.

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa puolet opetuksesta annetaan suomeksi ja puolet englanniksi. Oppiaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain. Kaksikielisen opetuksen luokat noudattavat oppisisällöiltään samaa opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset luokat. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.

Opetus on tarkoitettu suomenkielisille ja muunkielisille lapsille, jotka haluavat ja pystyvät opiskelemaan englannin kielellä. Rovaniemellä englanninkielisen opetuksen kysyntä on kasvanut vuosittain. Kaksikielinen opetus mahdollistaa rovaniemeläisille lapsille kaksikielisen, kansainvälisen opiskelun sekä tukee Rovaniemen asemaa kansainvälisenä ja monikulttuurisena kaupunkina ja lisää työperäistä veto- ja pitovoimaa. Kaksikielinen opetus aloitetaan syksyllä 2022 Ounasrinteen peruskoululla ja siihen voivat hakea kaikki aloittavat 1. luokkalaiset. Opetusta laajennetaan syksystä 2023 vuosiluokka kerrallaan.

Kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen julkaisemien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti. Opetussuunnitelmaan Liite 4 on kirjattu kohdekielen (englanti) sisällölliset ja kielelliset tavoitteet, tuntijako ja oppilaaksioton periaatteet. Lisäksi kohtaa 4.2. Opetuksen painotukset täydennetään laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy laajamittaisen kaksikielisen opetuksen aloittamisen ja opetussuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, peruskoulut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.