Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Sopimus korvaavasta koulusta/Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry

ROIDno-2021-4303

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Kristillinen koulu toimii 1-6 vuosiluokkien kouluna, jota ylläpitää Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Koulu toimii Keltakankaalla samassa kiinteistössä Rovaniemen Steinerkoulun kanssa, joka on toinen kaupungissa toimivista perusopetuksen yksityiskouluista. Rovaniemen Steinerkoulun kanssa on laadittu jo aiemmin edelleen voimassa oleva sopimus korvaavasta koulusta.

Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ja koulutuspalveluiden kanssa on laadittu sopimus Rovaniemen kristillisen koulun käyttämistä peruskoulua korvaavana kouluna vuosiluokkien 1 – 6 osalta perusopetuslain 7 §:n mukaan. Mikäli kouluyhdistys saa perusopetuksen järjestämisluvan vuosiluokkien 7 – 9  osalta, niin tällöin sopimus koskee myös kyseessä olevia vuosiluokkia.

Rovaniemen kaupungin Kristilliselle koululle maksaman korvauksen perusteena on Rovaniemen kaupungin perusopetuksen toteutunut oppilaskohtainen kustannus. Sopimuksen mukaan kouluyhdistys vastaa koulun toiminnan edellyttämien hankintojen suorittamisesta, menojen maksatuksesta, tulojen kannosta, koululle työnantajana kuuluvista velvollisuuksista ja perusopetuslain 32 §:n mukaisten koulukuljetusten järjestämisestä. Lisäksi kouluyhdistys huolehtii, että koululla on tarpeelliset ja asianmukaiset koulutilat. 

Kristillisen koulun toiminta perustuu OKM:n myöntämään järjestämislupaan, jota haettaessa silloinen koulutuslautakunta on antanut myönteisen lausunnon 22.11.2018 § 148. Koulu ja kannatusyhdistys toimivat yhteiskristillisellä periaatteella. Seurakunnalliset ja opilliset painotukset kuuluvat seurakunnille. Koulun tavoitteena on tukea ja vahvistaa kunkin lapsen liittymistä kodin omaan hengelliseen taustaan. Koulutuspalvelut näkee Kristillisen koulun positiivisena lisänä kaupunginkoulutustarjontaan ja Kristillisen koulun toiminta alaluokilla 1- 6 on osoittanut hyvää yhteistyötä kaupungin ja koulun välillä. Lisäksi Kristillinen koulu monipuolistaa kaupungin koulutustarjontaa ja tukee kaupunkistrategian toteuttamista.

Kaupungissa toimii kristillinen päiväkoti ja alaluokkien koulu, joten toiminnan laajentaminen vuosiluokille 7- 9 olisi olennainen jatkumo jo olemassa olevalle tarjonnalle. Nykyisessä toiminnassa mukana olevien lasten huoltajat toivovat Kristillisen koulun palvelevan myös yläkoulun puolella. Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisessä ei ole esteitä sille, että perheillä olisi mahdollisuus tulevaisuudessa valita myös tämä vaihtoehto. Oppilassijoittelun näkökulmasta Kristillisen koulun olemassaolo helpottaa muiden Rovaniemen koulujen tilannetta, tukee oppilasryhmien koon säilyttämistä kohtuullisena ja vähentää kaupungin painetta lisäryhmien perustamiselle.

Lautakuntien yleiseen toimivaltaan kuuluu toimivaltaansa liittyvien sopimusten hyväksyminen (Hallintosääntö § 33, kohta 6).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen korvaavasta koulusta Rovaniemen seudun kristillinen koulu ry:n kanssa liitteen 1 mukaisesti.

Merkittiin, että Riitta-Maija Hokkanen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitttelyn ajaksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

  • Riitta-Maija Hokkanen

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, Rovaniemen seudun kristillinen koulu 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.