Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Valtuustoaloite ulkoiluvaaterahasta varhaiskasvatuksen henkiökunnalle

ROIDno-2021-2559

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Reino Rissanen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan  3.6.2020 § 31 Suojavaate-, jalkine-, henkilösuojain- ja erityistyölasiohjeet päättänyt tämän esityksen mukaisesti: "Yhteistyötoimikunta käy keskustelun ja ohjaa suojavaate-, jalkine ja henkilösuojainohjeen päivittämistä toimialoilla seuraavalla tavalla: Toimialat nimeävät  tarvittavat työryhmät päivittämään ko. ohjeet ajantasalle. Kukin  työsuojeluvaltuutettu on asiantuntijana mukana siinä työryhmässä, jonka alueella hän toimii. Toimialojen ohjeissa huomioidaan kunkin palvelualueen erityispiirteet ja riskien arviointi.

Tarvittaessa toimialoilla on mahdollista konsultoida työterveyshuollon ammattihenkilöä.  Päivitetyt ohjeet tuodaan yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tavoitteena on luoda tasapuolinen ohjeistus vaatetuksen, jalkineiden ja henkilösuojaimien osalta koko kaupunkiin. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilökunta joutuu ostamaan kaikki työvaatteensa ja  -kenkänsä itse. Taloudellisesti tämä on merkittävä kuluerä.Yksi päivittäisistä asioista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ulkoilu. Ulkoilu on säällä kuin säällä tärkeä osa lasten varhiskasvatuspäivää. Osalle lapsista ulkoilut päiväkodissa voivat olla ainoita ulkoiluhetkiä. Oikeanlainen varustus ulkoiluun on olennaista, jotta ulkoilu on mielekästä niin lapsille kuin aikuisille.

Ulkovaatteet ja -kengät ovat erityisesti ne, jotka ovat arvokkaat hankkia ja jotka altistuvat erityiselle kulutukselle ja niissä tulee varautua hyvin vaihteleviin sääolosuhteisiin.

Osana hyvää työnantajapolitiikkaa Rovaniemen kaupungin tulisikin pohtia, miten voisimme mahdollistaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle tasa-arvoisemman kohtelun työvaatteiden osalta.

Usein pihojen ym. ulkoiluun käytettävien alueiden kunnossapito vaihtelevista sääoloista (ja huonosta huollosta) johtuen on laadultaan suuresti vaihtelevaa. Liukkaat kelit ja tilanteeseen sopimattomat jalkineet ovat huono yhdistelmä turvallisuuden kannalta. Liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi hyvät jalkineet ovat yksi merkittävä keino. Tapaturmat voivat olla erittäin kalliita työnantajalle, unohtamatta inhimillistä kärsimystä. Lasten kanssa toimittaessa myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat tilanteet haastavat turvallista liikkumista ja myös näissä tilanteissa kenkien merkitys korostuu. Hyvällä kengällä on yksilön kannalta myös muuta terveydellistä merkitystä.

 Rovaniemellä tulisikin selvittää yhdessä työntekijöiden kanssa, miten he kokevat asian. Voisiko kunta olla tukemassa ulkovaatteiden osalta työn tekemistä. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi erillinen vaateraha joka 3. vuosi.

Ulkoiluvaatteet voisivat parhaimmillaan olla sekä hyvä henkilöstöetu, että tukisivat työssä viihtymistä. 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Rovaniemellä selvitetään tapoja varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkovaatetuksen sekä ulkojalkineiden hankkimiseen. tukemiseen. Kartoitetaan asiaa henkilöstökyselyllä ja kerätään ideoita siihen, mikä voisi olla paras ja mahdollinen tapa.  Selvityksen pohjalta ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin kartoituksen pohjalta. Luodaan yhdessä työntekijöiden kanssa oma malli mahdollistaa ja tukea työntekoa tasapuolisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Reino Rissanen on jättänyt seuraavan aloitteen:

"Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan  3.6.2020 § 31 Suojavaate-, jalkine-, henkilösuojain- ja erityistyölasiohjeet päättänyt tämän esityksen mukaisesti: "Yhteistyötoimikunta käy keskustelun ja ohjaa suojavaate-, jalkine ja henkilösuojainohjeen päivittämistä toimialoilla seuraavalla tavalla: Toimialat nimeävät  tarvittavat työryhmät päivittämään ko. ohjeet ajantasalle. Kukin  työsuojeluvaltuutettu on asiantuntijana mukana siinä työryhmässä, jonka alueella hän toimii. Toimialojen ohjeissa huomioidaan kunkin palvelualueen erityispiirteet ja riskien arviointi.

Tarvittaessa toimialoilla on mahdollista konsultoida työterveyshuollon ammattihenkilöä.  Päivitetyt ohjeet tuodaan yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tavoitteena on luoda tasapuolinen ohjeistus vaatetuksen, jalkineiden ja henkilösuojaimien osalta koko kaupunkiin. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilökunta joutuu ostamaan kaikki työvaatteensa ja  -kenkänsä itse. Taloudellisesti tämä on merkittävä kuluerä.Yksi päivittäisistä asioista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ulkoilu. Ulkoilu on säällä kuin säällä tärkeä osa lasten varhiskasvatuspäivää. Osalle lapsista ulkoilut päiväkodissa voivat olla ainoita ulkoiluhetkiä. Oikeanlainen varustus ulkoiluun on olennaista, jotta ulkoilu on mielekästä niin lapsille kuin aikuisille.

Ulkovaatteet ja -kengät ovat erityisesti ne, jotka ovat arvokkaat hankkia ja jotka altistuvat erityiselle kulutukselle ja niissä tulee varautua hyvin vaihteleviin sääolosuhteisiin.

Osana hyvää työnantajapolitiikkaa Rovaniemen kaupungin tulisikin pohtia, miten voisimme mahdollistaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle tasa-arvoisemman kohtelun työvaatteiden osalta.

Usein pihojen ym. ulkoiluun käytettävien alueiden kunnossapito vaihtelevista sääoloista (ja huonosta huollosta) johtuen on laadultaan suuresti vaihtelevaa. Liukkaat kelit ja tilanteeseen sopimattomat jalkineet ovat huono yhdistelmä turvallisuuden kannalta. Liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi hyvät jalkineet ovat yksi merkittävä keino. Tapaturmat voivat olla erittäin kalliita työnantajalle, unohtamatta inhimillistä kärsimystä. Lasten kanssa toimittaessa myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat tilanteet haastavat turvallista liikkumista ja myös näissä tilanteissa kenkien merkitys korostuu. Hyvällä kengällä on yksilön kannalta myös muuta terveydellistä merkitystä.

 Rovaniemellä tulisikin selvittää yhdessä työntekijöiden kanssa, miten he kokevat asian. Voisiko kunta olla tukemassa ulkovaatteiden osalta työn tekemistä. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi erillinen vaateraha joka 3. vuosi.

Ulkoiluvaatteet voisivat parhaimmillaan olla sekä hyvä henkilöstöetu, että tukisivat työssä viihtymistä. 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Rovaniemellä selvitetään tapoja varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkovaatetuksen sekä ulkojalkineiden hankkimiseen. tukemiseen. Kartoitetaan asiaa henkilöstökyselyllä ja kerätään ideoita siihen, mikä voisi olla paras ja mahdollinen tapa.  Selvityksen pohjalta ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin kartoituksen pohjalta. Luodaan yhdessä työntekijöiden kanssa oma malli mahdollistaa ja tukea työntekoa tasapuolisesti.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut kokoaa yhteistyötoimikunnan ohjeistuksen mukaisesti työryhmän päivittämään varhaiskasvatuksen henkilöstön suojavaate-, jalkine- ja henkilösuojainohjeen kevään 2022 aikana. Työryhmä huomioi ohjeessa palvelualueen erityispiirteet ja riskinarvioinnin sekä valtuustoaloitteessa esille nostetut asiat. Päivitetyt ohjeet viedään Rovaniemen kaupungin yhteistyötoimikunnan  käsittelyyn. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.