Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Varhaiskasvatuksen uusien toimien ja viran perustaminen

ROIDno-2021-4300

Valmistelija

 • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Uuden yksikön perustaminen

Varhaiskasvatuspalveluissa palvelun tarve on lisääntynyt, jonka johdosta kunnallisen toiminnan ryhmien paikkalukua on perustelua kasvattaa. Ryhmien paikkaluvun kasvattaminen lisää myös tarvittavan henkilöstön määrää. Henkilöstömäärän lisäämiselle on tarve 1.1.2022 alkaen. Näiden henkilöiden palkkakuluja ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

Hallintosäännön luvun 6 § 55 mukaan sivistyspalvelujen toimialan virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta päättää sivistyslautakunta.

Varhaiskasvatuslain §35:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on tässä laissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus.  

Varhaiskasvatuslain 37§:n mukaan Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Varahenkilöiden lisääminen

Varhaiskasvatuksen haasteellisen sijaistilanteen vuoksi on tarpeellista palkata lisää useamman yksikön yhteisiä varahenkilöitä. Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu lyhytaikaisiin sijaisuuksiin palkkarahat, jotka voidaan käyttää näihin määräaikaisiin toimiin.

 

Palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa:

Esitän edellä mainituin perustein, että sivistyslautakunta perustaa varhaiskasvatuspalveluihin 25 tointa ja yhden viran 1.1.2022 alkaen seuraavasti:

 • 6 varhaiskasvatuksen opettajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu 45000044)

 • 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu 05VKA054)

 • 2 päiväkotiapulaisen tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu 05VKA070 )ja

 • 1 varhaiskasvatusyksikön johtajan virka uuteen perustettavaan yksikköön  (hinnoittelu 45000020)

 • 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa varahenkilöresurssiksi (hinnoittelu 05VKA054)

Palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää perustaa  1.1.2022 alkaen varhaiskasvatuspalveluihin 25 tointa ja yhden viran seuraavasti:

 • 6 varhaiskasvatuksen opettajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu 45000044)

 • 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu 05VKA054)

 • 2 päiväkotiapulaisen tointa uuteen perustettavaan yksikköön (hinnoittelu 05VKA070 )ja

 • 1 varhaiskasvatusyksikön johtajan virka uuteen perustettavaan yksikköön  (hinnoittelu 45000020)

 • 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa varahenkilöresurssiksi (hinnoittelu 05VKA054)

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Mari Jolanki poistui kokouksesta klo 16.55 ja varapuheenjohtaja Maija Pirttijärvi siirtyi puheenjohtajaksi.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut