Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen vuodelle 2022

ROIDno-2021-4298

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti 18.3.2021 §49 lisätä kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja seitsemän lapsiryhmän verran 1.8.2021 alkaen Ounasmetsän päiväkodilta ja Ruijanpuiston väistötiloista vapautuneissa tiloissa. Lisäys perustui varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun.  Varhaiskasvatuksen osallisuusaste etenkin 1-2 vuotiaiden ikäluokissa on kasvanut viime vuosina ennakoitua enemmän. Ounasmetsän ja Ruijanpuiston tilalisäyksen avulla tavoiteltiin huokoisuutta syksyyn ja helpotusta perinteisesti vuodenvaihteen suurempaan hakijamäärään ja osallisuusastene kasvuun. 

Varhaiskasvatuksen palvelun tarve kasvaa edelleen Rovaniemellä. Osallisuusasteen kasvun lisäksi työllisyystilanne on parantunut ja Rovaniemelle muuttaa aiempia vuosia enemmän lapsiperheitä.  Tammikuusta 2022 on tarve vielä vähintään seitsemälle uudelle päiväkotiryhmälle. Yksityisistä palvelusetelipäiväkodeista Päiväkoti Lyyra ja Päiväkoti Lorupussi ovat valmiit lisäämään toimintaa yhteensä neljällä lapsiryhmällä. 

Kunnallista toimintaa on mahdollista lisätä neljällä ryhmällä ottamalla väliaikaiseen käyttöön Vaaranlammen päiväkodin entiset tilat.  Vaaranlammen päiväkoti siirtyi väistötiloihin 1.8.2021. Päiväkoti ja Vaaranlammen koulu on tarkoitus purkaa ja rakentaa alueelle uusi koulu-päiväkotirakennus. Purkutöiden tekeminen on jouduttu siirtämään alkukesään 2022. Tilapalveluiden kanssa on neuvoteltu kiinteistön käyttämisestä väliaikaisena päiväkotitilana kasvaneen palvelutarpeen helpottamiseksi kesään 2022 saakka. Uusien korvaavien tilojen  suunnittelu on myös aloitettava, jotta tilat ovat käytössä näille neljälle ryhmälle elokuussa 2022.

Palvelusetelitoiminnan ja kunnallisen yksikön lisäys tulee nostamaan varhaiskasvatuksen kuluja noin 1.8 M € vuonna 2022. Kuluja ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. 

Syksyllä 2022 arvioidaan paikkojen lisäämisen kokonaiskustannusten vaikutukset, jotka pitää tarvittaessa huomioida mahdollisessa lisätalousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää kattaa lisääntyneen palvelun tarpeen lisäämällä palvelusetelitoimintaa kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lyyraan ja kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lorupussiin. Sivistyslautakunta päättää lisäksi ottaa Vaaranlammen päiväkodin tilat väliaikaiseen käyttöön kunnalliseen toimintaan neljälle lapsiryhmälle ajalla 1.1 - 31.5.2022. Lapsiryhmille on suunniteltava tilat, jotka voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2022. Syksyllä 2022 arvioidaan paikkojen lisäämisen kokonaiskustannusten vaikutukset, jotka pitää tarvittaessa huomioida mahdollisessa lisätalousarviossa.

Merkittiin, että Pirita Nenonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.  Varajäsen Liisa Helin liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Toimialajohtajan muutettu esitys:

Sivistyslautakunta päättää kattaa lisääntyneen palvelun tarpeen lisäämällä palvelusetelitoimintaa kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lyyraan ja kahdella lapsiryhmällä palvelusetelipäiväkoti Lorupussiin. Sivistyslautakunta päättää lisäksi ottaa Vaaranlammen päiväkodin tilat väliaikaiseen käyttöön kunnalliseen toimintaan neljälle lapsiryhmälle ajalla 1.1 - 31.5.2022. Lapsiryhmille on suunniteltava tilat, jotka voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2022. Talousarviomuutos tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2022.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

 

Esteellisyys

  • Pirita Nenonen

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut