Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Liikunnan ja urheilun palkitsemiset vuodelta 2020

ROIDno-2021-860

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikunnan ja urheilun vuosittaiset palkitsemiskäytänteet uudistettiin syksyllä 2020 (Sivistyslautakunta 7.10.2020, § 144). Sivistyslautakunta valitsee voimassa olevien valintakriteereiden mukaisesti vuoden urheilijan, vuoden seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman. Arvokisamenestyksestä (olympia-, MM-, EM- tai MC-kisat) palkitaan muistolahjalla. Kaikissa palkintokategorioissa huomioidaan yleisten sarjojen menestyksen lisäksi myös juniori-, seniori- ja paraurheilu. 

Vuoden liikuntateko tai –tapahtuma:

1. Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.

2. Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.

3. Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.

4. Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain kerran.

5. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta. (Myös kuntalaisten esitykset huomioidaan.)  Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

6. Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.

 

Vuoden urheilija:

1. Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen urheilusaavutustaan.

2. Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.

3. Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja sivistyslautakunnan jäsenet tekevät esitykset vuoden urheilijaksi. (Myös seurojen esitykset huomioidaan.) Sivistyslautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan.

4. Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.

 

Vuoden seuratoimitsija:

1. Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.

2. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta henkilöstä. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

3. Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.

4. Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.

 

Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen

1. Urheilijan on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa jo ennen urheilusaavutustaan.

2. Palkintoon oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, MM-, EM-kisoissa tai maailman cupin kokonaiskilpailussa. Arvokisamenestyksestä palkitaan muistolahjalla.

Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista ja mahdollisista Suomen mestaruuskisamenestyksistä sivistyslautakunta päättää erikseen määrärahojensa puitteissa. Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta pidättävät itselleen oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden muuttamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Merkittiin, että Mari Jolanki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Liikuntajohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.