Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muutokset varhaiskasvatuksen palveluverkkoon 1.8.2021 alkaen

ROIDno-2021-894

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Viime vuosina varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä ikäluokasta (liite 1) on kasvanut ennakoitua enemmän. Etenkin 1 -2 vuotiaiden osallisuusasteen kasvu on ollut merkittävä. Vuosien 2018 - 2019 syntyneiden määrän lasku ei ole vaikuttanut kysyntään vähentävästi. Tilastokeskuksen ennusteista poiketen näyttäisi siltä, että syntyvyys on jälleen Rovaniemellä kasvussa. Lisäksi varhaiskasvatusikäisiä on muuttanut Rovaniemelle aikaisempia vuosia enemmän. Lisähaastetta paikkojen riittävyydelle tällä toimintakaudella toi kahden Touhula-päiväkodin toiminnan loppuminen. Perhepäivähoitajien eläköityminen tulevien vuosien aikana lisää päiväkotipaikkojen tarvetta, mikäli uusia perhepäivähoitajia ei saada rekrytoitua. 

Palveluverkko tulee mitoittaa jatkossa vuoden maksimitarpeen mukaisesti. Nyt on jouduttu useana vuonna vuodenvaihteen jälkeen perustamaan lisäryhmiä turvaamaan lisääntynyttä palvelutarvetta. Tämä on lasten ja perheiden kannalta kestämätön tilanne vuodesta toiseen. Lisäryhmien perustaminen aiheuttaa ylimääräistä työtä ja ennakoimattomia kustannuksia.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman (sivistyslautakunta 24.9.2020 §124) mukaan Sahanperän päiväkodin vuokrasopimuksen jatkoa tulee arvioida uudelleen tulevan palvelutarpeen mukaan. Vuokrasopimus on päättymässä maaliskuussa 2023. Tämä hetkisen arvion mukaan yksikön vuokrasopimusta tulee jatkaa. 

Palvelutarpeen ennusteen (liite 2) perusteella nykyinen palveluverkko huomioiden on tarpeellista lisätä kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrää. 1.8.2021 alkaen Ounasmetsän päiväkodilta vapautuneissa tiloissa (3 ryhmää) voidaan jatkaa toimintaa Poropolun päiväkodin ryhminä. Ylikylän monitoimirakennuksen valmistuttua Ylikylän päiväkoti siirtyy sinne ja Ruijanpuistoon rakennetut väistötilat (4 ryhmää) voidaan ottaa Sahanperän päiväkodin lisäryhmiksi. Ruijanpuiston väistötilojen rakennuslupa on myönnetty poikkeamisluvalla viideksi vuodeksi, josta nyt on käytetty kaksi vuotta. Poikkemislupaan jatkoa kolmelle vuodelle tulee hakea huhtikuuhun mennessä ympäristölautakunnalta, jotta tilat voidaan hyödyntää Rovaniemen tarpeeseen. 

 Ounasmetsän tiloissa olevien ryhmien kustannukset vuodelle 2021 (5kk) ovat 230 000 €.  Ruijanpuiston kustannukset vuodelle 2021 (5kk) ovat  290 000 €.  Yhteensä lisäryhmien kustannukset 1.8.2021 - 31.12.2021 ovat 520 000 €.  Kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää lisätä kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja seitsemän lapsiryhmän verran 1.8.2021 alkaen Ounasmetsän päiväkodilta ja Ruijanpuiston väistötiloista vapautuneissa tiloissa. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.