Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2020

ROIDno-2020-536

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Sivistyslautakunnan toteuma vuonna 2020 oli 130,8 miljoonaa euroa (99,4 %). Varhaiskasvatuspalvelujen osalta toteuma oli 45,7 miljoonaa euroa (102,3 %), koulutuspalveluiden osalta 67,7 miljoonaa euroa (99,2 %) ja vapaa-ajan palvelujen osalta 17,4 miljoonaa euroa (100,6 %) . Sivistyslautakunnan muutettu talousarvio alittui noin 0,75 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Merkittiin, että Harri Rapo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan tilinpäätöksen liitteineen vuodelta 2020 ja esittää tuloskortin liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.