Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vastaus valtuustoaloiteeseen: Nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

ROIDno-2021-161

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Monen perheen painajainen, kun oman lapsen tulevaisuus tuhoutuu.

Meidän täytyy ottaa henkisesti huonosti voivista lapsista kiinni paljon aikaisemmin. Jokaisessa koukussa tulisi olla ns. matalan kynnyksen yhteys alan auttavaan ammattilaiseen, jotta koko perhe saisi hyvin varhain tarvitsemaansa tukea.

Jos tuki tulee vasta yläkouluissa, monen osalta peli voi olla jo menetetty. Tämä IS uutisointi 5/2020 on ajankohtainen myös meillä Rovaniemellä. Tähän meidän pitää panostaa, jotta syrjäytymisen tuoma turvattomuus ja ahdistus nuorisoltamme ja heidän läheisiltään väistyisi ja näin nuori saisi tarkoituksen elämälleen joka on vasta alussa.

Edellä esitetyn perusteella Perussuomalainen valtuustoryhmä pyytää kaupunkia kiinnittämään huomiota tähän erittäin tärkeään asiaan. Yksikin menetetty nuori on liikaa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa samalla tukien huoltajaa hänen kasvatustyössään. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa on kiinnitetty edellisenä ja kuluneena toimintavuotena erityistä huomiota lapsen itsesäätely- ja tunnetaitojen kehittymisen tukemiseen. Perheneuvolan kanssa yhteistyössä on huoltajille järjestetty vanhemmuutta tukevia ryhmiä.

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajan kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka lähtökohtana on lapsen etu ja hänen yksilölliset tarpeensa. Tämä suunnitelma ohjaa toteutettavaa varhaiskasvatusta ja suunnitelmaa päivitetään lapsen tarpeiden mukaan säännöllisesti. Varhaiskasvatuspaikan henkilöstön lisäksi lapsen ja perheen kanssa yhteistyöhön voi osallistua varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksessa monialaista yhteistyötä tehdään osana lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Yhteistyökumppaneina voi tällöin olla neuvolan, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoita. Esiopetusta järjestävissä varhaiskasvatusyksiköissä toimii oppilashuoltolain mukainen hyvinvointiryhmä. Hyvinvointiryhmän tehtävänä on varhaiskasvatusyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen ennaltaehkäisevästi. Oppilashuollon kuraattori ja koulupsykologipalvelut kuuluvat myös esikoululaiselle. Tällä hetkellä  esiopetuksessa on käytettävissä yhden koulukuraattorin ja puolikkaan koulupsykologin resurssi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun myötä osa viisivuotiaista lapsista siirtyy esiopetuksen piiriin 1.8.2021. Oppilashuollon palveluiden ennaltaehkäisevä rooli tulee korostumaan jolloin palveluiden riittävyyteen  ja resursointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Koulujen päivittäisessä työssä keskeinen tavoite oppimisen ohella on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana toimintana. Oppilashuollon työtä tehdään esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen saakka. Ratkaisuja etsitään yhdessä huoltajien kanssa ja palveluja tarjotaan resurssien sallimissa puitteissa niin, että ne ovat helposti saatavilla. Koronatilanteen aiheuttamat poikkeusolot ovat kuormittaneet aiempaa enemmän oppilashuollon henkilöstöä.

Koulun ennaltaehkäisevää tehtävää toteuttavat opettajien, erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa tiiviissä yhteistyössä mm. kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit ja -kuraattorit, etsivä nuorisotyö jne. Rovaniemen peruskouluihin on harkinnanvaraisten avustusten avulla palkattu kuluvalle lukuvuodelle noin 20 opettajaa ja ohjaajaa lisää. Myös koulukuraattoreiden ja koulupsykologien määrää on lisätty suunnitelmallisesti. 

Rovaniemen kouluissa on käytössä kolmiportainen tukimalli, jossa oppilaalle annettavaa tukea annetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen keinoin. Koulutyössä on tärkeää erilaisten oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys onnistuneelle opiskelun tukemiselle.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin, jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

Oppilaan saama tuki Rovaniemellä on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut. Niitä käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Kun oppilaan tuen tarve muuttuu, liikutaan tuen portailla joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan joko vähentäen tai vahvistaen tukea.

Kevätlukukaudella 2020 kouluissa aloitettiin K0 -toiminta (K nolla), jonka avulla pyritään tukemaan koulujen kiusaamisen vastaista työtä. K0 on kiusaamiseen puuttuvaa työtä, jossa selvitetään vakavia, pitkään jatkuneita kiusaamistapauksia.

K0 -toimintamallissa perhe, koulu tai varhaiskasvatus, nuoriso- ja sosiaalipalvelut sekä poliisi selvittävät kiusaamistapauksia yhteistyössä. Eri viranomaistahot ovat mukana tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Rovaniemen kaikkien koulujen toimintamalli kiusaamistapausten hoitamisessa on uudistettu kesällä 2020.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on keskeinen osa kaupungin muidenkin palvelualueiden toiminnassa varhaiskasvatuksesta lähtien. Palvelualueiden yhteistyö on säännöllistä ja sitä on lisätty. Esimerkiksi keväällä 2021 toteutetaan terveydenhoitajien ja koulukuraattorien IPC-menetelmäkoulutus, jolla vastataan lieviin mielenterveyden pulmiin varhaisessa vaiheessa pyrkien välttämään niiden pitkittymistä ja vaikeutumista. 

Rovaniemen kaupunki osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaan valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (Sosku) vuosina 2015–2018. Tavoitteena oli elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyvien taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Näiden taitojen vahvistamiseksi kehitettiin nuorten osallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia lisäävä toimintamalli peruskouluihin. Rovaniemen koulutuspalveluissa kehitetty hyvinvoinnin vuosikello toimii tällä hetkellä koulujen hyvinvointityön ja yhteisöllisen oppilashuollon ohjenuorana ja paikallisen opetussuunnitelman olennaisena osana. Koko lukuvuoden ajalle suunnitellut toimenpiteet luokissa ovat olleet käytössä syksystä 2018 lähtien. Hyvinvoinnin vuosikelloon liittyvää osaamista on jaettu myös muiden kaupunkien käyttöön. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijälle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.