Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 43 Jatkuva haku lukioon Rovaniemellä

ROIDno-2024-1342

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemellä lukioon on hakeuduttu pääsääntöisesti kerran vuodessa kevään yhteishaussa kautta. Lukioon on aina otettu yksittäisiä opiskelijoita yhteishaun ulkopuolella kesken lukuvuoden esimerkiksi perheiden muuttaessa uudelle paikkakunnalle tai tilanteissa, joissa se opiskeluhuollollisesti on ollut perusteltua. Oppilaaksiottamisen kriteerinä on ollut opiskelijan oma toive lukioyksiköstä ja sekä ensisijaisesti peruskoulun lukuaineiden keskiarvon riittävyys saman ikäluokan toteutuneeseen sisäänottokeskiarvoon nähden. Toteutunut keskiarvo on ollut keskeinen peruste.

Rovaniemellä ei ole määritetty lukioon pääsyn keskiarvoa lukion yleislinjalle. Erityistehtäviin IB- ja urheilulukioon käytetään koko maassa lukuaineiden keskiarvorajaa 7,5 ja samoin Lyseonpuiston lukion kuvataidelinjalle. Ammattilukioon pääsyn keskiarvorajaksi vuonna 2017 lautakunta on määritellyt 7,0 lukuaineissa. Rovaniemellä lukioon pääsyn keskiarvoraja on muodostunut vuosittain aloituspaikkojen lukumäärän ja hakijoiden suhteessa. Toteutunut sisäänpääsyn keskiarvo on viime vuosina vaihdellut 7,45 - 8,17:n välillä.

Lakiuudistus oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutti tarpeen mahdollistetaa lukioon myös ns. jatkuva haku eli hakeminen kesken lukuvuoden koulutuksen järjestäjän määrittelemänä aikana ja päättämän aloittamispaikkamäärän laajuisena. Opetushallituksen jatkuvan haun ohjeessa todetaan, että valintaperusteiden tulee olla samat, mitkä olivat kevään yhteishaussa. 

Oppivelvollisuuden laajenemisen yhteydessä lakiin kirjattiin uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Sivistyslautakunta hyväksyi 24.10.2023 §98 kokouksessa TUVA-koulutuksen järjestämisluvan hakuprosessin käynnistämisen Rovaniemen koulutuspalveluille. Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) on kertonut antavansa järjestämislupapäätöksen kevään 2024 aikana. 

Rovaniemen lukioissa on ollut tämän lukuvuoden aikana REDU:n TUVA-opiskelijoita kokonaisin jaksoin kokeilemassa lukio-opintoja. Saadun kokemuksen perusteella on tarve mahdollistaa siirtyminen TUVA:lta lukiokoulutukseen kesken TUVA-lukuvuoden. Edellytyksenä on, että kokemus lukiokoulutuksesta on ollut opinnoissa onnistumista rohkaiseva ja lukiolla on mahdollista tarjota mielekkäästi etenevä opintopolku lukuvuoden loppuajalle. OPH:n kanssa käydyn keskustelun perusteella opiskelijaksi ottamisen perusteena voi käyttää vain lukuaineiden keskiarvoa. Valintakeskiarvo ei määrity edellisen yhteishaun perusteella, vaan muodostuu jokaisessa jatkuvan haun valintaikkunassa erikseen. Tällaisessa tilanteessa koulutuksen järjestäjällä tulisi kuitenkin olla määriteltynä alin lukioon pääsyn keskiarvo.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää:

1. ottaa käyttöön jatkuvan haun Rovaniemen lukioon.

2. lukuaineiden keskiarvon 7,0 Rovaniemen lukioiden yleislinjalle pääsyn alarajaksi.

3. Rovaniemen lukioiden erityislinjoille pääsyn kriteerit ovat jatkuvassa haussa samat kuin yhteishaussakin. 

4. että jatkuva haku voidaan toteuttaa tarvittaessa lukuvuoden aikana viikon pituisena hakuna jaksojen esimerkiksi jaksojen 3 ja 4 tai 4 ja 5 vaihtuessa.

5. että tarkasta jatkuvan haun hakuajasta ja haettavana olevien opiskelupaikkojen määrästä lukuvuosittain päättää palvelualuepäällikkö lukion rehtoreiden esityksen pohjalta. 

6. että jatkuvan haun haettavien paikkojen määrä voi vaihdella lukioittain koulun tilanteesta riippuen ja sisäänpääsykeskiarvo muodostuu jatkuvassa haussa yksikkökohtaisesti kuten yhteishaussakin.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lukioiden rehtorit