Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 47 Vastaus valtuustoaloiteeseen: Maksuehtojen yhtenäistämiseksi varhaiskasvatuksen palveluissa

ROIDno-2023-4030

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista määrittää varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja. Lain 14§ "Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuslain 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ostopalveluna, palvelusta on perittävä samat maksut kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämästä vastaavasta varhaiskasvatuksesta peritään."

Rovaniemellä yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille on annettu lupa ilmoitusmenettelyllä periä asiakkaalta enemmän maksua kuin laissa on säädetty. Lisämaksun perimiseen varhaiskasvatuksesssa tulee aina olla perusteltu syy. Varhaiskasvatuslaissa todetaan ettei sitä saa periä lakisääteisen varhaiskasvatuksen palvelun toteuttamiseksi.

Rovaniemen kaupungilla on vastuu lapsiperheiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta varhaiskasvatuksen palveluissa. Ilmoitusmenettely lisämaksua koskien ei ole riittävä toimi takaamaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen palveluissa.

Varhaiskasvatuksen palveluissa on laadittava selkeä toimintaohje lisämaksuja koskien. Toimintaohjeen toteutumista on seurattava vuosittain."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Tiina Outilan ym. allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen palveluissa on laadittava selkeä toimintaohje lisämaksuja koskien. Toimintaohjeen toteutumista on seurattava vuosittain.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa valtuustoaloitteeseen liitteenä 1 olevan vastauksen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kirjaamo