Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 45 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lasten ja nuorten ennaltaehkäisy mm. syrjäytymiselle

ROIDno-2024-332

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Tänään val.seminaarissa esiteltiin asiaa Lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
Aiheeseen liittyen:
Lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhuttaessa ennaltaehkäisevätyö korostuu ja siinä näkisin että Lasten ja nuorten puheterapian toteutuksessa Rovaniemellä on nyt  VUODEN jonotus, mikä on täysin kestämätön tilanne.
Pyydän seminaariin osallistuneita viranhaltijoilta yhteistyötä mm. Lapin Hyvinvointialueen kanssa jotta näiden Lasten ja nuorten  ennaltaehkäisy mm. syrjäytymiselle onnistuisi kun asialle on vielä tehtävissä jotain...
Ne Ärrät, Ällät ja Ässät on opittavissa vielä nuorena jos me annamme siihen mahdollisuuden...
Pienet Laurit, Riitat ja muut tarvitsevat nyt Teidän päättäjien aktiivisuutta asiassa joten tartutaan tähän yksittäiseen täsmä-asiaan asian vaatimalla vakavuudella."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Mervi Johansson, erityisasiantuntija, mervi.johansson@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta 18.4.2024:

Koulujen päivittäisessä työssä keskeinen tavoite oppimisen ohella on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö. Nykyisin oppilashuollon henkilöstö toimii Lapin hyvinvointialueella. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana toimintana. Osana koulun päivittäistä toimintaa on myös eritysopettajien antama tuki, johon myös puheopetus kuuluu. Laphalta saatavien palveluiden tukena voidaan koulutuspalveluissa antaa puheopetusta myös osana peruskoulujen tukiopetusta.

Kaupunki osallistuu säännöllisesti yhteistyöhön Laphan johdon kanssa ja esim. kaakkoisen alueen oppilashuollon yhteistyöryhmän tapaamisiin, joissa tuodaan esille palvelutarpeen tilannetta kaupungin päiväkotien ja koulujen näkökulmasta. Huoli puheterapian saatavuudesta ja sen tärkeydestä lasten ja oppilaiden kehityksen kannalta on ymmärrettävää. Puheterapiaa voi antaa ainoastaan laillistettu puheterapeutti. Sen sijaan puheopetusta voidaan tarjota osana osa-aikaista erityisopetusta, jonka antaa koulussa pätevä erityisopettaja ja osana lapsen päiväkotipäivää puheterapeutin ohjeistamana. Opetuksen ja tuen järjestämisessä lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja oppilaan tarpeet sekä ryhmän vahvuudet.

Tavoitteena on varmistaa lasten ja oppilaiden oppimisen esteettömyys ja ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia sekä tunnistaa ne varhaisessa vaiheessa. Tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja sen tarkoituksena on estää ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. Pedagoginen asiantuntemus ja moniammatillinen yhteistyö ovat avainasemassa tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa ja suunnittelussa.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä esitetyn vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä