Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 LISÄPYKÄLÄ: Napapiirin monitoimitalon tarveselvitys (lisäpykälä)

ROIDno-2018-191

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Tiina Mölläri, peruskoulun rehtori, tiina.mollari@rovaniemi.fi

Perustelut

Nivavaara-Napapiiri- kouluhankkeen uudelleen valmistelu on käynnistetty 8.12.2020. Valmistelussa on tarkasteltu hankkeen laajuutta, kustannuksia ja tehokkuutta elinkaariajattelu huomioiden. Hankkeen tilaohjelmaa on kehitetty oppilasennusteen mukaan ja toimintoja on uudelleen sijoiteltu. Hankkeeseen on lisätty Nivavaaran koulun korjaustarpeet ja niiden kustannukset. 

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja laajennetulla kokoonpanolla kerran. Työryhmään on kuuluneet kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Antti Lassila, palvelualuepäällikkö Kai Väistö, hallintopäällikkö Risto Varis, kaupunginlakimies Ville Vitikka, erityisasiantuntija Janne Alkki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja  Liisa Ansala, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Lakkala, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala, rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja rehtori Tiina Mölläri. Valmistelutyötä ovat jatkaneet Tiina Mölläri, Juha Välitalo ja talouspäällikkö Arto Sarala yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Valmistelussa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 koulukylä, jossa säilytetään kolme olemassa olevaa rakennusta (Nivavaaran koulu, rakennus 2 ja rakennus 6)  ja rakennetaan keskelle aluetta uudisrakennus. Vaihtoehto 2 on uudis-erillisrakennus, jossa säilytetään Nivavaaran koulu ja rakennetaan sen läheisyyteen uudisrakennus.

Vaihtoehdon uudis-erillisrakennus pedagogiset ja toiminnalliset mahdollisuudet ovat monipuolisemmat ja yhtenäistä toimintakulttuuria palvelevat. Rakennusten yhdistyminen kulkutunnelin avulla tukee yhtenäisyyttä, tilojen yhteiskäyttöä ja helpottaa yhtenäisen toimintakulttuurin syntymistä. Tilojen läheisyys riittävällä piha-alueella luo hallitun turvallisen toimintaympäristön eri ikäisten lasten tarpeet huomioiden.  Alakouluun sijoittuvat toiminnot mahdollistavat 0-2 luokille joustavan esi- ja  alkuopetuksen, pienten lasten koulun.  

Uudis-erillisrakennuksessa aikuiset toimivat kahdessa henkilökuntatilassa ja koulukylässä kolmessa-neljässä. Henkilökunnan tilojen sijoittuminen kahteen paikkaan mahdollistaa kohtaamisia laajemmin ja useammin, mikä mahdollistaa toimivamman yhteistyön. Rakennusten välinen kulkutunneli mahdollistaa tukipalveluiden helpon saatavuuden ja pienten lasten ruokailut sujuvat jouhevasti. Rakennusten yhteys mahdollistaa kaikille helpon erikoistilojen käytön sekä kengättömän koulun. Uudis- erillisrakennukseen saadaan enemmän muuntuvia suljettuja, puoliavoimia ja avoimia oppimisympäristöjä. Hyvin suunnitellulla osastoinnilla saadaan toimivia, pieniä soluja isoon yhteisöön.

Työryhmä esittää kokonaisarvioinnin perusteella, että Nivavaara-Napapiiri kouluhankkeen hankesuunnitelmaa päivitetään vaihtoehdon uudis-erillisrakennus pohjalta hyödyntäen jo olemassa olevaa hankesuunnitelmaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Nivavaara-Napapiiri kouluhankkeen hankesuunnitelmaa päivitetään vaihtoehdon uudis-erillisrakennus pohjalta hyödyntäen jo olemassa olevaa hankesuunnitelmaa. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että hankkeen nimi on Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon tarveselvitys. Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että rehtori Tiina Mölläri, rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja talouspäällikkö Arto Sarala esittelivät asiaa.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, koulu, tilapalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.