Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Rovaniemen sairaalakoulun tarveselvitys

ROIDno-2021-1365

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Asko Peuraniemi, asko.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sairaalakoulun tarveselvitys

Rovaniemen Sairaalakoulu on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä erityiskoulu. Koulu on ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapissa. Kyseessä on erityiskoulu, jonka oppilaat ovat hoitosuhteessa lastensairauksien, lastenkirurgian, lastenneurologian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla. 

Sairaalaopetukseen voivat osallistua myös nk. avo-oppilaat, jolloin edellytetään säännöllistä polikliinistä hoitokontaktia erikoissairaanhoidon yksikköön. Sairaalaopetuksen luonne poikkeaa muusta erityisopetuksesta mm. sen osalta, että opetus on määräaikaista. Jakson pituus vaihtelee tutkimusjakson muutamasta viikosta jopa kolmeen vuoteen. 

Sairaalakoulun tehtävänä on antaa opetusta sairaalassa potilaana/asiakkaana olevalle oppivelvollisuusikäiselle kaikissa perusopetuksen oppiaineissa.  Opetus järjestetään yksilöllisesti siten,  että  koko ajan huomioidaan oppilaan terveydentila ja kyky ottaa vastaan opetusta. Toisen asteen opiskelijoita osallistuu myös harvakseltaan sairaalaopetukseen ja heille taataan opiskelijahuollon palveluita sairaalajakson aikana.

Päivittäinen oppilasmäärä on 35 - 40 oppilasta. Oppilaiden ikäjakauma vaihtelee esiopetuksesta lukioon 6 - 18 ikävuoden välillä. Opetusryhmien koko on maksimissaan kahdeksan oppilasta ja sairaalaopetusta järjestetään myös osastoilla sekä erilliseen lääkärilausuntoon pohjautuvana kotiopetuksena.

Henkilökuntaa on kuluvana lukuvuotena yhdeksän päätoimista sairaalaopettajaa, kolme sivutoimista opettajaa (saksan kieli, espanjan kieli ja musiikki), kaksi koulunkäynninohjaajaa ja osa-aikainen koulusihteeri. Lisäksi yhden  päivän viikossa on käytettävissä opinto-ohjaajan palvelut ja kouluterveydenhoitajan palvelut aina tarvittaessa. 

Sairaalakoulu toimii vuokralla LSHP:n omistamissa  tiloissa Porokatu 39:ssä. Tilat on alunperin suunniteltu asuinkäyttöön, eivätkä ne enää vastaa nykyaikaisen oppimisympäristön tarpeita. Erityisesti Sairaalakoulussa sujuvaan koulupäivään ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten pitäisi olla myös tilojen osalta kunnossa. Esimerkiksi lasten- ja nuorisopsykiatristen oppilaiden tarpeet tulee huomioida nykyistä paremmin. 

Sairaalakoululle on tarjottu jo aiemmin opetuskäyttöön suunniteltuja tiloja, mutta koulun toiminta edellyttää sijaintia Lapin keskussairaalan osastojen ja poliklinikoiden välittömässä läheisyydessä. Tällä hetkellä tiloja on käytettävissä n. 370 neliömetriä. Alakoulun puolella on käytössä kaksi ja yläkoulussa neljä pienryhmäopetustilaa. Alakoulun puolella toisessa opetustilassa toteutetaan myös kotitalouden opetus ja tilankäyttö mahdollistaa maksimissaan vain neljän oppilaan ja opettajan kotitaloustyöskentelyn. Kyseinen tila toimii myös opetuksen ulkopuolella ja välitunteina alakoulun henkilöstön sosiaalitilana. Yläkoulun puolella yksi neljästä tilasta toimi aiemmin  eriyttävänä klinikkaopetustilana, mutta sekin on jouduttu ottamaan ryhmäopetuskäyttöön. Eriyttävän tilan puute vaikeuttaa huomattavasti oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointia ja turvallisuusasioiden ennakointia.

Erityisesti kuluvan lukuvuoden aikana on jouduttu viikko kerrallaan varaamaan sairaalan ATK-luokkaa ja Porokadun kokoustiloja mm. osastojen oppilaiden tarpeisiin. Sairaalan ulkopuoliset toimijat (esim. toimintaterapeutit) käyttävät samoja tiloja ja tilamuutokset ovat jatkuvia. Kuvataiteen ja musiikin opetukseen tarvitaan toimivampia tiloja ja fysiikka-kemian tila puuttuu kokonaan. Teknisen työn tila on erittäin pieni. Työsuojelun ja Aluehallintoviraston määräysten mukaan tilassa voi olla yhtäaikaa ainoastaan kaksi oppilasta ja ohjaava opettaja. Teknisessä työssä käytetään puuntyöstöön soveltuvia pienkoneita.

Edellä mainituin perustein Sairaalakoulun akuutin tilaongelman selvittämiseksi tulee laatia tarveselvitys, jossa huomioidaan sairaanhoitopiirin esittämä väliaikainen toteuttamismalli ennen pysyvien tilojen saamista Lapin keskussairaalan yhteyteen (Vaihe III). Rovaniemen kaupunki edellyttää, että sairaanhoitopiiri huomioi sairaalakoulun pysyvien uusien tilojen tarpeen Lapin keskussairaalan laajennuksen suunnittelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Lapin sairaanhoitopiirin lausunnon ja päättää käynnistää Sairaalakoulun tiloja koskevan tarveselvityksen. Tarveselvityksen laatii kaupungin Tilapalvelut.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala, Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin projektinjohtaja Janne Keskinarkaus, Koulunjohtaja Asko Peuraniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.