Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Rovaniemen taidemuseon museomestarin vakanssin perustaminen

ROIDno-2021-1405

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Museomestarin toimen perustaminen

Rovaniemen taidemuseo on hoitanut aluetaidemuseontyön vastuumuseotehtävää vuodesta 2020 alkaen. Taidemuseolla on kaksi yhteistä toimea Lapin maakuntamuseon kanssa (museomestari ja museosihteeri). Uusi aluevastuutehtävä kahdessa isossa museossa, Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa ja Rovaniemen taidemuseossa Kulttuuritalo Korundissa, tarvitsee toisen museomestarin, jotta asetetut toiminnalliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa.  Aluevastuutehtävän lisäksi Rovaniemen taidemuseon kokoelmat ovat karttuneet ja toiminta on laajentunut. Samanaikaisesti taiteen varastointiin ja säilyttämiseen sekä kuljettamiseen liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. 

Museomestari vastaa taidemuseon teknisten laitteiden toimivuudesta, turvallisuusasioista, tekee esityksiä ja suunnitelmia näyttelyiden rakenteista, huolehtii taideteosten varastoinnista ja säilymisestä yhdessä intendentin kanssa sekä vastaa taidevarastojen järjestyksestä. Lisäksi museomestari huolehtii näyttelyiden ripustusten käytännön järjestelyistä ja tarvittavasta välineistöstä sekä seuraa museoiden näyttely- ja av-tekniikan sekä tilojen ja irtaimiston kuntoa ja organisoi tarvittavat toimenpiteet. Museomestari osallistuu teknisen osaamisensa, eri tarvikehankintojen ja esineistön kuljetustoiminnan kautta asioiden toimivuuteen museon eri prosesseissa. 

Esitys uudesta museomestarista on sisältynyt vapaa-ajan palvelujen henkilöstösuunnitelmaan vuodesta 2019 lähtien ja toimen täyttäminen on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Rovaniemen taidemuseo esittää,​ että museoon perustetaan museomestarin toimi. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on museomestarin tutkinto ja alan työkokemus. Työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka-​ ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta perustaa Rovaniemen taidemuseoon museomestarin toimen. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on museomestarin tutkinto ja alan työkokemus. Työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka-​ ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.