Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan päivitys

ROIDno-2018-446

Valmistelija

 • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.12.2013 (§ 101) hyväksynyt varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan, joka on käytössä kolmen yksityisen perhepäivähoitajan, yhden yksityisen perhepäivähoitokodin ja 24 yksityisen päiväkodin palveluja ohjaavana asiakirjana. Sääntökirja on laadittu ohjeistamaan Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käyttöä.

Sääntökirjaan päivitettävät asiat:

 • Tarkennetaan toimintatapa siinä tilanteessa, ettei palvelun tuottaja hyväksy muuttuneitä ehtoja. Kirjataan myös toimintatavat tilanteeseen, jossa kunta mahdollisesti luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai palvelun tuottaja irtisanoo palvelusetelituottajuutensa tai kun palvelun tuottaja tekee erilaisia yritysjärjestellyitä. Edellä mainitut asiat on kuvattu luvussa 2.1.
 • Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakemisen palveluprosessia muutetaan 1.8.2021 alkaen siten, että asiakas tekee yhden hakemuksen, jolla hän valitsee joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatusyksikön. Palveluohjaus ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja laittaa sijoitusehdotuksen asiakkaan toivomaan yksikköön. Täten on yhdenmukaistettu asiakasprosessia molemmissa palvelujen tuottamistavoissa. Prosessi on kuvattu sääntökirjan kohdassa 6.2. 
 • Tilapäinen yöhoidon mahdollisuus on lisätty sääntökirjaan sivistyslautakunnan päätöksen 18.3.2021 (§ 50) mukaisesti kohtaan 7.7.
 • Sääntökirjassa on kuvattu menettelytavat sääntörikkomuksissa luvussa 14.
 • Sivistyslautakunnan päätös ryhmäperhepäiväkodista luopumisesta palvelusetelitoiminnassa (25.2.2021 § 21) on huomioitu sääntökirjassa luvussa 7.1.
 • Lisäksi sääntökirjaa on rakenteellisesti selkeytetty ja poistettu päällekkäisyyksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan.

Toimialajohtajajan muutettu esitys:
Sääntökirjaan tehdään seuraavat muutokset ja muilta osin sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan.

- kohta 2.1 , kappale 6  Mikäli kunta luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen muista kuin sääntökirjan kohdassa 8,6  korjataan kohdassa 14 mainituista syistä...

-
kohta 2,1,  kappale 7 lisätään loppuun lause: ilmoitus tulee tehdä kuukausi ennen muutosta.

- kohta 3. korjataan kappaleiden numerointi

- kohta 6,9 kappale 4 lisätään loppuun lause: palveluntuottajan on toimitettava saamansa muistutus mahdollisimman pian palveluohjaukseen.

- kohta 7.7 kappale 6 lause. Mikäli yöhoidon tarve toistuu kuukausittain on lapsen edun mukaista vaihtaa lapsen varhaiskasvatuspaikka poistetaan Käpymetsän päiväkotiin.

Mari Jolanki esitti seuraavaa tekstimuutosta sääntökirjaan kohtaan 7.7 kappale 7
"Poikkeuksena on lapsen tarvitsema satunnainen (maksimissaan yksi yö kalenterikuukauden aikana) yöhoidon tarve. Tilapäisen yöhoidon tarpeen perusteeksi on esitettävä työnantajan todistus tai työvuoroluettelo huoltajien yhtäaikaisista työvuoroista. Jos yöhoidon tarve on useammin kuin 1krt/kk, on lapselle osoitettava varhaiskasvatuspaikka vuorohoitoa tarjoavasta yksiköstä.Tilapäisestä yöhoidosta sovitaan Käpymetsän päiväkodin johtajan kanssa. Satunnaisesta yöhoidosta peritään tilapäisen varhaiskasvatuksen mukainen maksu Rovaniemen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Mikäli lapsen asiakasmaksu palveluseteliyksikössä on enimmäismaksun mukainen, on palvelun tuottajan vähennettävä asiakkaan hänelle maksamasta kuukausimaksusta tilapäishoidon hinta."

Tiina Outila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan muutetusta esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Toimialajohtajan muutettu esitys: jaa
Mari Jolangin esitys: Ei

Äänestyksen tulos: 1 jaa-ääni, 10 ei ääntä.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi Mari Jolangin esityksen.
 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 1 kpl 9%

  Pertti Lakkala

 • Ei 10 kpl 91%

  Elina Holm, Sakke Rantala, Marjatta Koivuranta, Tiina Outila, Antti Väänänen, Timo Tolonen, Mari Jolanki, Markku Kallinen, Reetta Mustonen, Nafisa Yeasmin

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut, varhaiskasvatuksen palveluohjaus, yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.