Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Rovaniemelle taiteilijaresidenssi turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille taiteilijoille

ROIDno-2021-629

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"L’Atelier des Artistes en Exil on Pariisissa toimiva taiteilijaresidenssi. Se perustettiin vuonna 2017 tarjoamaan palveluita ja työtiloja taiteilijoille, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa, köyhyyttä tai sortoa. Se on toivottanut tervetulleeksi taiteilijoita yli 40 maasta, muun muassa Syyriasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Ateljee toimii julkisin varoin ja sen parissa toimii paljon vapaaehtoisia, muun muassa juristeja, jotka auttavat taiteilijoita heidän turvapaikkahakemustensa kanssa. Taiteilijat oppivat myös ranskaa. Ateljeen avulla esimerkiksi iranilainen taiteilija Maral Bolouri sai turvapaikan ja uuden kodin Ranskasta, sillä hänen poliittiset näkemyksensä olivat uhka hänen vanhassa kotimaassaan.
Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vähän turvaresidenssejä eikä vielä yhtään kansainvälisesti verkostoitunutta turvakaupunkia. Taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaa on kehitettävä Suomessa systemaattisesti, koordinoidusti ja laajan verkoston yhteistyönä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy selvittämään turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille tarkoitetun taiteilijaresidenssin perustamista Rovaniemelle. Yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi eri ministeriöiden, Lapin taiteilijaseuran sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Hankkeelle tulisi hakea myös erilaisia tukia ja hankerahoituksia.

Rovaniemen oma turvapaikka-taiteilijaresidenssi tukisi monipuolisesti kaupungin mainetta kansainvälisenä ja avoimena arktisen taiteen ja designin keskuksena. Se olisi myös merkittävä tapa kantaa sosiaalista vastuuta vainoa pakenevista ihmisistä. "

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Riitta Kuusikko, intendentti, riitta.kuusikko@rovaniemi.fi

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät aloitteen taiteilijaresidenssin perustamisesta turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille taiteilijoille Rovaniemelle.

Perusteluissa todetaan, että Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vähän turvaresidenssejä eikä vielä yhtään kansainvälisesti verkostoitunutta turvakaupunkia. Aloitteessa toivotaan yhteistyötä eri ministeriöiden, Lapin taiteilijaseuran sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Hankkeelle tulisi hakea myös erilaisia tukia ja hankerahoituksia. Aloitevastauksen valmistelua varten on käyty vuoropuhelua Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin taiteilijaseuran sekä Northern AiR-residenssiverkoston edustajien kanssa.

Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena -selvityksen mukaan vainon kohteena olevat taiteilijat voivat saada kansainvälistä suojelua Suomesta virallisen turvapaikkaprosessin kautta. Siinä arvioidaan, onko heillä oikeus turvapaikkaan tai johonkin muuhun suojeluperusteiseen oleskelulupaan.  Yksityiset organisaatiot, usein julkisen vallan tuella, ylläpitävät ns, turvaresidenssejä, joihin taiteilijoita kutsutaan työskentelemään. Turvaresidenssitoiminnan tulee rakentua samoille lähtökohdille kuin tavanomaisten taiteilijatalojen: tarjotaan paikka asua ja tehdä työtä. Paikan turvallisuus on ensisijaista traumaattisista oloista tulevalle taiteilijalle, joka on saattanut olla esimerkiksi pitkäaikaisesti vangittuna tai kidutettuna. Hänelle on oltava tarjolla tarvittaessa kriisi- ja oikeusapua.

Suomessa  residenssitoiminta on varsin laajalle levittäytynyttä. Residenssejä ylläpitävät pääsääntöisesti säätiöt ja yhdistykset. Valtio on kehittänyt residenssitoiminnan tukimuotoja vuodesta 1996 lähtien ja siksi maassamme on tällä hetkellä toimivia residenssejä lähes 60 (vrt. esim Ruotsissa n. 45). Residenssiä varten tarvitaan asunto ja työskentelytilat. Lisäksi oletettavaa on, että taiteilijan toimeentulo on jollain tavalla turvattava. Residenssitoiminta vaatii järjestävältä organisaatiolta myös henkilön, joka hoitaa hakemuksen määríttelyn, taiteilijavalinnat ja huolehtii turvaresidenssitaiteilijan käytännön asioista. 

Esitys

Rovaniemen kaupungille turvaresidenssin perustaminen on resurssikysymys, joten nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa esityksenä on, että jokin Suomessa jo toimiva residenssi profiloituu turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisten taiteilijoiden residenssitoimintaan. Viimeaikaisten selvitysten mukaan Suomi on residenssitiheä maa. Esitys toimitetaan Suomen ArtinRes-verkostolle.

Lähteet:

Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena. Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa. Lähde löydettävissä: https://www.researchgate.net/publication/321905244_Taiteilija_turvapaikanhakijana_ja_kansainvalisen_suojelun_kohteena

ARTISTS at RISK. Lähde löydettävissä: https://artistsatrisk.org/about/?lang=en

Northern AiR – residenssitoiminnan 101 -seminaari perjantaina 26.3.2021

Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet. Selvitys 15.12.2020. Föreningen Konstsamfundet r.f. Lähde löydettävissä: https://konstsamfundet.fi/wp-content/uploads/2021/03/Suomalainen-residenssitoiminta-ta%CC%88na%CC%88a%CC%88n-1.pdf

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa, että turvaresidenssin perustaminen on Rovaniemen kaupungille resurssikysymys, joten nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa esitetään, että jokin Suomessa jo toimiva residenssi profiloituu turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisten taiteilijoiden residenssitoimintaan. Esitys toimitetaan Suomen ArtinRes-verkostolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä. Suomen ArtinRes-residenssiverkosto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.