Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ilmoitusasiat

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö 31.8.2021
- toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi

Kaupunginhallitus 16.8.2021 § 322
- Toimielinten esittelijöiden määmääminen

Kaupunginhallitus 16.8.2021 § 302
- kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

Lapin aluehallintoviraston päätös LAAVI 1554/2020
(Salassa pidettävä JulkL § 24 kohta 30)

Lapin aluehallintoviraston päätö LAAVI 1588/2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 21/0348/2
- Päätös 3.9.2021

Nuorisovaltuuston pöytäkirja 2.9.2021

Lapsiasiavaltuutetun toimisto/ Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen 31.8.2021
- " Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toteutumista. Lapsen oikeuksien yleissopimus on ratifioitu Suomessa vuonna 1991 osaksi lainsäädäntöämme.
YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo yleissopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa. Komitea julkaisee toimeenpanon tueksi yleiskommentteja, joissa se esittää tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista sekä sopimuksen artiklojen osalta että erilaisissa temaattisissa kysymyksissä.Yleiskommentit ovat tärkeä työkalu yleissopimuksen sisällön ja sen asettamien velvoitteiden ymmärtämiseksi jokaiselle, jonka toiminta koskettaa lapsia. Yleiskommentteja on tähän mennessä julkaistu kaikkiaan 25 kpl.
Yleiskommentit koskettavat muun muassa julkista ja yksityistä sosiaali- tai terveydenhuoltoa, tuomioistuimia, hallintoviranomaisia ja lainsäädäntöelimiä. Edistääkseen lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja entistä tehokkaampaa toimeenpanoa lapsiasiavaltuutetun toimisto käännättää yleiskommentit suomen kielelle. Käännökset ovat epävirallisia. Yleiskommenteista on valmistunut kaksi uutta käännöstä, jotka koskevat lapsen oikeuksia digitaalisessa ympäristössä (2021) sekä rikosjärjestelmässä
(2019).
  *   Yleiskommentti nro 24: Lapsen oikeudet rikosjärjestelmässä (2019
  *   Yleiskommentti nro 25: Digitaaliseen ympäristöön liittyvät lapsen oikeudet (2021)
 Kaikki YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttien suomenkieliset käännökset löytyvät lapsiasiavaltuutetun verkkosivustolta osoitteesta lapsiasia.fi/yleiskommentit<http://www.lapsiasia.fi/yleiskommentit>.
Toivomme, että jaatte tietoa käännöksistä laajasti omassa organisaatiossanne ja verkostoissanne.  Vastaamme mielellämme kysymyksiin lapsen oikeuksien sopimusta koskien."

Hei kuntapäättäjä, sähköposti 16.9.2021
Sinä olet keskeisessä roolissa varmistamassa, että lapsilla on Suomessa hyvä elää, ja että lapsen oikeudet toteutuvat yhtäläisesti jokaisessa kunnassa. Jos haluat tehdä lapsen edun huomioivia päätöksiä, mutta et ole varma, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon, tämä kirje on erityisesti sinulle. Se on myös sinulle, joka haluat vankistaa osaamistasi lapsivaikutusten arvioinnissa ja lapsen osallisuuden toteutumisen menetelmissä, jotka ovat keinoja varmistaa lapsen oikeuksien toteutuminen kunnassasi.

Lapsi- ja perhejärjestöt ovat koonneet avuksesi helppokäyttöistä tietoa ja työkaluja suomeksi ja ruotsiksi lasten yhdenvertaisuuden edistämisestä, lasten osallisuudesta, varhaiskasvatuksesta ja koulusta sekä lapsivaikutusten arvioinnista. Lue lisää liitteenä olevasta kirjeestä sekä osoitteesta www.lskl.fi/aanilapselle. Kirjeen lopusta löydät esimerkkejä kunnissa jo toteutuvista hyvistä käytännöistä.

Kansallinen lapsistrategia on suunnitelma siitä, miten Suomesta tehdään maailman paras maa olla lapsi. Se on myös käytännön työkalu kuntapäättäjälle. Liitteenä oleva keskustelupaperi kertoo, kuinka voit kunnassasi edistää kansallisen lapsistrategian toteutumista ja parantaa lasten ja nuorten asemaa. Voit tutustua lapsistrategiaan myös sivustolla www.lapsistrategia.fi.

Ilmoittaudu mukaan myös kansallisen lapsistrategian ja Lastensuojelun Keskusliiton järjestämään Kaikkien lasten kunta -webinaariin 28.9.2021 klo 15-16:30 ja kuulet lisää siitä, miten lapsen oikeuksia tulee ja voidaan kunnissa edistää: https://www.lskl.fi/tapahtumat/webinaari-kaikkien-lasten-kunta/

Mitä viisaammin kuntasi huolehtii lapsista nyt, sitä valoisampi on sen tulevaisuus ja sitä vähemmän se maksaa myöhemmin korjaavina toimina. Rakennetaan yhdessä lapsen oikeudet huomioiva Suomi 
Lastensuojelun Keskusliitto, Anna ääni lapselle -kampanjan toimijat, Kansallinen lapsistrategia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.