Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 uudelleenkäsittely ja lisämäärärahaesitys

ROIDno-2021-570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:

”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla kesäkuun jälkeen 50,0 %. Pitkän ajan keskiarvo sivistyslautakunnan toteumaprosentissa kesäkuun jälkeen on ollut 50,9 %. 

Kesäkuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut  51,6 %. Euroina se tarkoittaa 70,2 M€.

Sivistyslautakunnan investointimäärähat vuodelle 2021 ovat 0,60 M€. Investointien toteuma kesäkuun jälkeen on ollut 40,5 % eli 0,24 M€. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ja talousarviokortin tiedoksi.

Merkittiin, että Nafisa Yeasmin poistui kokouksesta klo 10.48.
 

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 § 332 palauttaa osavuosikatsauksen uudelleen valmisteltavaksi. Toimielinten tulee arvioida osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta.

Osavuosikatsauksessa on arvioitu, että sivistyslautakunnan ylitysuhka on 1,0-2,0 miljoonaa euroa. Ylitysuhka ja lisämäärärahan tarve kohdentuu ennen muuta varhaiskasvatuspalveluihin. Varhaiskasvatuspalveluissa lisämäärärahan tarve johtuu ryhmälisäyksistä, jotka aiheuttavat niin henkilöstö-, tarvike-, ateria- ja vuokrakuluja. Palveluntarve on suuntautunut kaupungin omaan toimintaan. Koulutuspalveluissa ja vapaa-ajan palveluissa ei tällä hetkellä ole nähtävissä vastaavan suuruisia uhkia. Vaikkakin koulutuspalvelujen poissaolot ovat kasvaneet koronasta johtuen huomattavasti ja vapaa-ajan palvelujen maksutuotot laahaavat yhä verrattuna normaaliaikaan. 

Ylitysuhka (poikkeamat) ei ole katettavissa käyttösuunnitelmamuutoksella. Sivistyslautakunnan ylitysuhka edellyttää 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta esittää 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2021.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

KH

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.