Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Vastaus valtuustoaloiteeseen pienryhmiä peruskouluopetukseen

ROIDno-2021-1984

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Riitta-Maija Hokkanen ja Raimo Miettunen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemelle tulisi lisätä pienryhmiä peruskouluopetukseen. Erityisopetus tulee huomioida tilasuunnittelussa. Vaikka valtuusto antoi lisärahaa talousarviokäsittelyn yhteydessä, pienryhmiä ei tietääksemme perustettu riittävästi. Niin oppilaiden kuin opettajienkin hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta asia on erityisen tärkeä ja ajankohtainen. Jos lapsia kohdataan päivittäin pienemmässä ryhmässä, se lisää heidän hyvinvointia. Pienryhmissä oppilaiden ohjaaminen helpottuu ja kiusaaminen vähentyy. Pitkällä juoksulla tämä vähentää selkeästi syrjäytymistä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
 • Hanna Koivula, erityisasiantuntija, hanna.koivula@rovaniemi.fi
 • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Erityisen tuen resurssin tarve on tiedostettu ja koulutuspalveluissa ollaan resurssien tärkeydestä samaa mieltä aloitteen tekijöiden kanssa. Tilannekuva tuen tarpeesta koulujen arjessa ja hallinnossa on samanlainen. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen on valtakunnallinen ilmiö ja se on edellyttänyt toimenpiteitä myös Rovaniemellä. 

Erityisen tuen tarpeen lisäämiseen on reagoitu vuosittain talouden sallimissa rajoissa. Koulutuspalveluissa on aktiivisesti haettu harkinnanvaraisia avustuksia ja niiden avulla on voitu lukuvuosittain merkittävästi lisätä henkilökuntaa kouluilla. Tällä on ollut konkreettisia vaikutuksia oppilaiden päivittäiseen tukemiseen ja henkilöstön jaksamiseen. Edelliselle lukuvuodelle harkinnanvaraisten valtionavustusten avulla palkattiin noin 20 opettajaa lisää. Tämän lukuvuoden valtionavustus on 637 000€ ja sillä palkattiin 15 opettajaa sekä myönnettiin lisää erityisopetusresurssia kolmelle koululle. 

Oppilaan tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Perusopetuksessa toimitaan Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti lähikouluperiaatteen mukaisesti. Periaatteen mukaan oppilaan koulupaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman lähellä kotia ja turvataan hänen tarvitsemansa tukitoimet siellä. Oppilaan etu ja hänen tuen tarpeensa huomioidaan hänen omassa lähiympäristössään. Inkluusioon pyrkivällä kasvatuksella ja opetuksella tarkoitetaan opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas voi omilla taidoillaan olla osallisena omassa oppimisyhteisössään. 

Olennaisinta perusopetuksen tukipalveluiden järjestämisessä on, että jokainen oppilas saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen ja kasvulleen. Oppilaalle annettavan tuen muoto määräytyy joustavin opetusjärjestelyin oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jokainen perusopetuksen oppilas saa suunnitelmallisesti kehitystasonsa mukaista  perusopetusta sekä koulunkäynnissä tarvitsemaansa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. 

Mikäli lähikoulussa tarjottavan tuen ei katsota riittävän, opetusta järjestetään myös erityisen tuen pienryhmissä. Perusopetuksessa pienryhmien määrää onkin viime vuosina lisätty. Myös lukiokoulutuksessa henkilöstösuunnitelman mukaisesti esitetään yhtä erityisopettajaa lisää seuraavassa talousarviossa. Pienryhmien määrää arvioitaessa tulee kuitenkin aina huomioida se, että ryhmien määrää voidaan kasvattaa vain talousarvion sallimissa rajoissa. Suurin osa koulutuspalveluiden menoista liittyy lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Koulutuspalveluille osoitetun säästövelvoitteen yhteydessä on ollut mahdotonta toteuttaa kaikkia kehittämistarpeita. 

Erityisopetuksen lisäksi koulutuspalveluiden toiminnan kehittämisessä on huomioitu mm. yhteisöllinen oppilashuoltotyö säännöllisenä toimintana kaikissa kouluissa ja oppilashuollon henkilöstön lisääminen.

Erityisopetus ja tilasuunnittelu

Aloitteessa viitattiin erityisopetuksen tarpeisiin koulutilojen suunnittelussa. Esimerkiksi Ylikylän uudessa monitoimitalossa erityisopetuksen, oppilashuollon ja terveydenhuollon toimitilat ovat omana osastona, joiden sijoittelulla voidaan helpottaa palveluiden saatavuutta ja alentaa kynnystä hakea tarvittavaa apua. 

Rovaniemellä on parhaillaan valmistelussa useita kouluhankkeita (Syväsenvaara-Nivavaara-Napapiiri-monitoimitalo, Vaaranlampi ja Häkinvaara). Kaikkien hankkeiden suunnittelussa osallistetaan tilojen käyttäjät, joiden asiantuntemusta hyödynnetään mm. huonetilaohjelmien laadinnassa. Samalla huomioidaan myös tiloja koskevat valtakunnalliset suositukset ja lain edellyttämät velvoitteet. Erityisopetuksen tarpeet on huomioitu kaikissa uusien koulujen hankesuunnitelmissa.

Tehdyt toimenpiteet erityisen tuen kehittämiseksi (Lv. 2021-22)
 

 • Erityisopetukseen kohdennettua henkilöstö- ja tuntiresurssia on lisätty aiempiin vuosiin verrattuna(erityisopetuksen tuntikehys). 

 • Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen kohdennetun rahoituksen (“Ressuope-raha”) avulla on edelleen lisätty koulujen resursseja tuen järjestämiseksi.

 • Kaksi uutta pienryhmää on perustettu 

  • Vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille on perustettu yksi opetusryhmä lisää siten, että ns. kuntoutusluokkia on vastaisuudessa neljä (Ylikylän koulu 1-2K, Saaren koulu 1-2K, Korkalovaaran peruskoulu 3-4K ja 5-6K).

  • Vaaranlammen koulussa on aloittanut starttiluokka, joka on tarkoitettu koulun aloitusvaiheessa tehostetumpaa tukea tarvitseville lapsille. 

  • Oppilashuollon resurssia on lisätty. Akuuteimpien ongelmien ja oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on lisätty koulupsykologien ja -kuraattoreiden määrää. Tällä hetkellä oppilas- ja opiskelijahuollossa työskentelee 8 psykologia ja 13 kuraattoria.

​​​​​​​
Pienryhmämuotoinen opetus - jatkotoimenpiteet

Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa tällä hetkellä tarjottava pienryhmämuotoinen opetus on kuvattu liitteessä 1. Pienryhmien perustaminen tulee perustua huolelliseen tarveselvitykseen. Tulevalle lukuvuodelle (lv. 2022-23) selvitystyö ja selvitykseen perustuva toimintasuunnitelma tehdään syksyn 2021 aikana. 

Palvelualuepäällikkö ja erityisasiantuntija tuovat edelleen sivistyslautakunnalle esille erityisopetuksen tilannekuvaa talousseminaareissa ja lautakunnan kokouksissa. Oppilaiden tuen tarpeen lisääntyminen huomioidaan talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa liiteen 2 mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Vesa Puuronen esitti ja Laura Tarvainen kannatti esitystä, että liitettä 2 päivitetään seuraavasti, muutokset kursivoituna:

Erityisen tuen resurssin tarve on tiedostettu ja koulutuspalveluissa ollaan resurssien tärkeydestä samaa mieltä aloitteen tekijöiden kanssa. Tilannekuva tuen tarpeesta koulujen arjessa ja hallinnossa on samanlainen. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen on valtakunnallinen ilmiö ja se on edellyttänyt toimenpiteitä myös Rovaniemellä.

Erityisen tuen tarpeen lisäämiseen on reagoitu vuosittain talouden sallimissa rajoissa. Koulutuspalveluissa on aktiivisesti haettu harkinnanvaraisia avustuksia ja niiden avulla on voitu lukuvuosittain merkittävästi lisätä henkilökuntaa kouluilla. Tällä on ollut konkreettisia vaikutuksia oppilaiden päivittäiseen tukemiseen ja henkilöstön jaksamiseen. Edelliselle lukuvuodelle harkinnanvaraisten valtionavustusten avulla palkattiin noin 20 opettajaa lisää. Tämän lukuvuoden valtionavustus on 637 000€ ja sillä palkattiin 15 opettajaa sekä myönnettiin lisää erityisopetusresurssia kolmelle koululle.

lisäys: Henkilökunnan lisääminen ja määrän turvaaminen harkinnanvaraisten valtionavustusten avulla ei ole kestävä ratkaisu. Lautakunta pyrkii saamaan rahoituksen pysyvästi osaksi toimialan budjettia.

Oppilaan tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Perusopetuksessa toimitaan Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti lähikouluperiaatteen mukaisesti. Periaatteen mukaan oppilaan koulupaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman lähellä kotia ja turvataan hänen tarvitsemansa tukitoimet siellä. Oppilaan etu ja hänen tuen tarpeensa huomioidaan hänen omassa lähiympäristössään. Inkluusioon pyrkivällä kasvatuksella ja opetuksella tarkoitetaan opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas voi omilla taidoillaan olla osallisena omassa oppimisyhteisössään.

Seuraavan kappaleen voisi poistaa, koska tämä on julistus eikä sisällä mitään konkreettisia toimia. Lisäksi on ilmeistä, huoltajilta tulleen palautteen perusteella, että tämä ei toteudu käytännössä.

Olennaisinta perusopetuksen tukipalveluiden järjestämisessä on, että jokainen oppilas saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen ja kasvulleen. Oppilaalle annettavan tuen muoto määräytyy joustavin opetusjärjestelyin oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jokainen perusopetuksen oppilas saa suunnitelmallisesti kehitystasonsa mukaista perusopetusta sekä koulunkäynnissä tarvitsemaansa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.

Mikäli lähikoulussa tarjottavan tuen ei katsota riittävän, opetusta järjestetään myös erityisen tuen pienryhmissä. Perusopetuksessa pienryhmien määrää onkin viime vuosina lisätty. Myös lukiokoulutuksessa henkilöstösuunnitelman mukaisesti esitetään yhtä erityisopettajaa lisää seuraavassa talousarviossa. Pienryhmien määrää arvioitaessa tulee kuitenkin aina huomioida se, että ryhmien määrää voidaan kasvattaa vain talousarvion sallimissa rajoissa. Suurin osa koulutuspalveluiden menoista liittyy lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Koulutuspalveluille osoitetun säästövelvoitteen yhteydessä on ollut mahdotonta toteuttaa kaikkia kehittämistarpeita. (Nämä ovat itsestään selvyyksiä, niiden toteaminen tässä yhteydessä ei ole tarpeen, voidaan esittää poistettavaksi.)

Erityisopetuksen lisäksi koulutuspalveluiden toiminnan kehittämisessä on huomioitu mm. yhteisöllinen oppilashuoltotyö säännöllisenä toimintana kaikissa kouluissa ja oppilashuollon henkilöstön lisääminen.

Erityisopetus ja tilasuunnittelu

Aloitteessa viitattiin erityisopetuksen tarpeisiin koulutilojen suunnittelussa. Esimerkiksi Ylikylän uudessa monitoimitalossa erityisopetuksen, oppilashuollon ja terveydenhuollon toimitilat ovat omana osastona, joiden sijoittelulla voidaan helpottaa palveluiden saatavuutta ja alentaa kynnystä hakea tarvittavaa apua.

Rovaniemellä on parhaillaan valmistelussa useita kouluhankkeita (Syväsenvaara-Nivavaara-Napapiiri-monitoimitalo, Vaaranlampi ja Häkinvaara). Kaikkien hankkeiden suunnittelussa osallistetaan tilojen käyttäjät, joiden asiantuntemusta hyödynnetään mm. huonetilaohjelmien laadinnassa. Samalla huomioidaan myös tiloja koskevat valtakunnalliset suositukset ja lain edellyttämät velvoitteet. Erityisopetuksen tarpeet on huomioitu kaikissa uusien koulujen hankesuunnitelmissa.

Tehdyt toimenpiteet erityisen tuen kehittämiseksi (Lv. 2021-22)

Erityisopetukseen kohdennettua henkilöstö- ja tuntiresurssia on lisätty aiempiin vuosiin verrattuna(erityisopetuksen tuntikehys).

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen kohdennetun rahoituksen (“Ressuope-raha”) avulla on edelleen lisätty koulujen resursseja tuen järjestämiseksi.

Kaksi uutta pienryhmää on perustettu

Vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille on perustettu yksi opetusryhmä lisää siten, että ns. kuntoutusluokkia on vastaisuudessa neljä (Ylikylän koulu 1-2K, Saaren koulu 1-2K, Korkalovaaran peruskoulu 3-4K ja 5-6K).

Vaaranlammen koulussa on aloittanut starttiluokka, joka on tarkoitettu koulun aloitusvaiheessa tehostetumpaa tukea tarvitseville lapsille.

Oppilashuollon resurssia on lisätty. Akuuteimpien ongelmien ja oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on lisätty koulupsykologien ja -kuraattoreiden määrää. Tällä hetkellä oppilas- ja opiskelijahuollossa työskentelee 8 psykologia ja 13 kuraattoria.

​​​Pienryhmämuotoinen opetus - jatkotoimenpiteet

Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa tällä hetkellä tarjottava pienryhmämuotoinen opetus on kuvattu liitteessä 1. Pienryhmien perustaminen tulee perustua huolelliseen tarveselvitykseen. Tulevalle lukuvuodelle (lv. 2022-23) selvitystyö ja selvitykseen perustuva toimintasuunnitelma tehdään syksyn 2021 aikana.

Palvelualuepäällikkö ja erityisasiantuntija tuovat edelleen sivistyslautakunnalle esille erityisopetuksen tilannekuvaa talousseminaareissa ja lautakunnan kokouksissa. Oppilaiden tuen tarpeen lisääntyminen huomioidaan talousarvion valmistelun yhteydessä.

Palveluiden määrän turvaamisen lisäksi lautakunta näkee tärkeäksi palveluiden laadun kehittämisen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Päätöksiä tehdessä tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi ja kaikessa toiminnassa lapsen edun tulee olla lapsen oikeuksien komitean tarkoittamalla tavalla ensisijainen toimintaa ohjaava periaate. Käyttäjien, lasten ja heidän huoltajiensa aidon osallistamisen mahdollistamiseksi lautakunta edellyttää, että käynnistetään välittömästi toimet tuen tarvetta ja tarjottavaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea koskevan palautejärjestelmän luomiseksi. Palautejärjestelmän avulla lapsilla ja vanhemmilla tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta tuen laadusta ja määrästä. Palaute käsitellään mahdollisimman nopeasti ja asianmukaisesti.  Palautejärjestelmän tuottama tieto ja palautteen perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti sivistyslautakunnalle.

Lautakunta edellyttää, että kaikissa pienryhmissä toteutetaan asiakaskysely nykyisen tuen laadun ja riittävyyden selvittämiseksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Puurosen ja Laura Tarvaisen muutosesityksen ja antaa sen lausuntonaan valtuustoaloitteeseen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.