Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

- Kokouksessa jaettiin lisämateriaalia yksiköiden vuokrista, Oikaraisen, Nivankylän, Kaukon ja Vikajärven koulujen kustannuksista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.