Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Toimialajohtajan muutettu esitys:

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, esityslistalta poistetaan §:t 127-133, muilta osin sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.