Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Nivavaara-Napapiiri yhtenäiskoulu

ROIDno-2018-191

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Hankkeen tilanne

Nivavaara-Napapiiri hankkeen valmistelu on keskeytetty Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:ssä. Hankkeen tarkoituksena on ollut
suunnitella ja rakentaa uudisrakennus ja liittää rakennus olemassaolevaan Nivavaaran alakouluun yhdyskäytävin.

Rovaniemen koulutuslautakunta on päätöksellään 27.6.2019, § 79 hyväksynyt Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman uudisrakennuksen, Nivavaaran koulun muutostöiden sekä piha-alueen osalta. Vapaa-ajanlautakunta on päätöksellään 25.6.2019, § 61 hyväksynyt Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman yhteyteen rakennettavan ulkoliikuntapaikan investoinnin sekä hyväksynyt omalta osaltaan hankesuunnitelman liikuntasalin ja nuorisotilojen osalta.
 
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on käynnistänyt 16.7.2019 Nivavaara-
Napapiirin yhtenäiskoulun hankkeen suunnittelu- ja rakennuttajakonsultointipalveluiden hankinnan. Hankinta jaettiin seuraaviin
osa-alueisiin: pää- ja arkkitehtisuunnittelu, rakennuttajakonsulttipalvelut,
sähkösuunnittelu, LVIJA-suunnittelu ja rakennesuunnittelu. Hankintapäätökset
on tehty 2.10.2019, mutta hankintasopimuksia ei ole allekirjoitettu.
 
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on keskeyttänyt hankinnan 20.12.2019
tekemillään päätöksillä. Nivavaaran alakoulussa havaittiin
suunnittelupalveluiden kilpailutuksen jälkeen peruskorjaustarpeita, jotka eivät
sisältyneet hankesuunnitelmaan. Hankinnan keskeyttämistä
koskevasta päätöksestä on kaikkien osa-alueiden osalta tehty
hankintaoikaisut, jotka Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on hylännyt 30.4.2020
tekemillään päätöksillä.

Osa-alueiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu, rakennuttajakonsulttipalvelut,
LVIJA-suunnittelu ja rakennesuunnittelu osalta hankinnan keskeyttämistä
koskevista päätöksistä on valitettu markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus on tutkinut asian ja antanut asiassa
päätöksen 26.6.2020. Markkinaoikeus arvioi, oliko hankintayksikkö esittänyt
hankintalain 125 §:ssä tarkoitetun todellisen ja perustellun syyn
hankintamenettelyn keskeyttämiselle ja olivatko hankintamenettelyjen
keskeyttämispäätökset perusteltu hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.
Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö ei ole
menetellyt hankinnoissaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja
koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset näin ollen hylättiin. 

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmaan on sisältynyt jo olemassa olevan Nivavaaran
alakoulun muutostyöt, mutta Nivavaaran alakoulussa on havaittu
myöhemmin peruskorjaustarpeita, jotka eivät
sisältyneet hankesuunnitelmaan. Korjaustarpeiden tämän hetkinen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa.


Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 § 98 
hyväksynyt vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa monitoimitalon uudisrakentamisen ja alakoulun peruskorjauksen
kustannusarvion 29,651 miljoonaa euroa. Nivavaaran alakoulussa on
rakennusten yhdistämisestä aiheutuvaa muutostyötarvetta 1,899 milj. euron
edestä, joka on huomioitu hankkeen budjetissa. Nivavaaran alakoulussa
havaitun 4,5 miljoonan peruskorjaustarpeen suunnitteluun tai korjauksen
toteuttamiseen ei ole varattu lainkaan määrärahoja.
 
Edellä kerrottujen syiden vuoksi Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy ei voi jatkaa nykyistä Nivavaara-Napapiirin hanketta. Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy ei ilmoituksensa mukaan voi toteuttaa hanketta hankesuunnitelman mukaisesti, eikä kaupunginvaltuuston hyväksymällä budjetilla.


Nykyisen Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 32 §:n mukaisesti tilajaoston
tehtävänä on vastata tilahankkeiden hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta
sekä teetättää toimialoille toimitilaratkaisujen hankesuunnitelmia. Näin ollen
hankesuunnittelu kuuluu nykyään tilajaostolle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja siirtää hankkeen valmistelun hallintosäännön 32 §:n perusteella tilajaostolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Tilajaosto, Ville Vitikka, Pekka Latvala

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.