Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Vaaranlammen monitoimitalo

ROIDno-2019-3684

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta käsitteli Vaaranlammen monitoimitalon tarveselvityksen 21.11.2019 ja päätti käynnistää hankkeen suunnittelun siten, että yksikön sijainnista päätetään tonttivaihtoehtoihin ja kustannuksiin liittyvän Tilapalveluiden valmistelun jälkeen. Toimipiste suunnitellaan koulun toiminnan osalta 2-3 sarjaiseksi.

Sijoitusvaihtoehtoina on ollut esillä rakentaminen joko Koulukujalle tai Heposuolle. Myös hankkeessa huomioitavia palveluja on kartoitettu laajasti.

Koulutuspalveluista on tuotu esille alueen keittämiseen liittyvät tarpeet kaupungin johtoryhmälle, joka käynnisti toimenpiteet mm. asukkaiden osallistamiseksi kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Tulevan rakennuksen sijoituksesta järjestettiin osallistavia tilaisuuksia huoltajille ja alueen asukkaille. Mm. Rovaniemi-viikolla 2019 perehdyttiin alueen kehittämistarpeisiin “Korkalovaara-kävelyllä”. Oppilaiden näkemyksiä kartoitettiin koulussa. Tilaisuuksissa tuli esille vakava huoli Vaaranlaen alueen tulevaisuuden näkymistä. Esille tuli pelko, että alue kurjistuu palveluiden karatessa muualle. 

Sijoituspaikkaa tarkasteltaessa huomioitiin sekä Keskusta-Ounasjoen koulualueen ja varhaiskasvatuksen tarpeet että kaupunkisuunnittelun näkökulma. Lisäksi hankkeen suunnittelussa otettiin huomioon oppilas- ja opiskeluhuoltoon sisältyvät kouluterveydenhuollon palvelut sekä neuvolapalvelut. 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta on tärkeää huomioida mm. kouluterveydenhuollon palvelut ja neuvola, siten että ehkäisevän terveydenhuollon näkökulma ja palvelut ovat osa koulujen ja päiväkotien sujuvaa yhteistyörakennetta ja väestöryhmän (lapset, nuoret ja perheet) helposti saavutettavissa olevaa palvelua ja palvelut tuotetaan näin päätettäessä osana väestön luontaista toiminta- ja kehitysympäristöä.

Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tulevan sote-maakunnan tarpeet ja ennen kaikkea sitoutuminen kuntien tilojen käyttöön. Lähtökohtaisesti tulevat sote-maakunnat sitoutuvat vuokraamaan kuntien tilat vain kolmeksi vuodeksi.

Koulun toiminnan kannalta molemmat sijoitusvaihtoehdot ovat mahdollisia. Oppilassijoittelun kannalta tärkeää on se, että perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukainen lähikouluperiaate toteutuu mahdollisimman monelle lapselle. Väestöennusteiden mukaan lapsimäärä tulee pitkällä aikavälillä vähenemään. Vaikka vähenemä ei keskuskaupungeissa välttämättä näyttäydy yhtä dramaattisena kuin haja-asutusalueilla, tulee se ottaa suunnittelussa huomioon.

Sijoituspaikka Koulukujalla

Koulukujan sijainti Korkalovaaran kerrostaloalueen läheisyydessä on hyvä, koska lapsia voidaan ajatella riittävän tulevaisuudessakin. Lisäksi paikka on keskeisempi sijainniltaan koko kaupungin mittakaavassa.Vanhan koulun piha on luonteva lähiliikuntapaikka ja sijoittamalla koulu keskeiselle paikalle tarjoaa  mahdollisuuden tarkastella useampien kaupungin palvelujen asiakaslähtöistä yhteistoimintaa lähialueella tai samassa rakennuksessa.

Uusi koulu parantaisi kuvaa Vaaranlaen alueesta ja rauhoittaisi ympäristöä.

Alueella säilyvä 6-ryhmäinen päiväkoti helpottaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä sekä lapsen yhtenäisen opinpolun muodostumista.

Läntisten alueiden kehityksen ennakointi on epävarmaa, eikä alueen rakentuminen toteudu lyhyellä aikavälillä. Rakentaminen Heposuolle voisi myös johtaa ylikapasiteetin muodostumiseen, mikäli asukkaiden määrä ei kasva. Näin ollen oppilasmäärän kehitys sisältää riskejä pitkällä aikavälillä. Mikäli palveluntarve kasvaa Mäntyvaaran suunnalla, voidaan rakentaa uusi koulu Heposuolle asemaavassa varatulle Y-tontille. Mikäli katsotaan, että tontille ei ole tarvetta, voidaan se jalostaa kaavamuutoksella muuhun käyttöön. 

Vaaranlammen koulun kiinteistölle on aiheutunut merkittäviä rakentamistavasta ja rakennuspaikasta johtuneita ongelmia. Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisen valvonnassa tulee varmistaa, että esimerkiksi maaperästä aiheutuvat riskit eivät toteudu. Tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuten on kinnitettävä erityistä huomiota.

Oppilassijoittelu ja Korkalovaaran koulun tilat 

Korkalovaaran koulu on yhtenäinen peruskoulu jossa toimii luokat 1-9. Lapsia on noin 690 henkilöä sekä henkilökuntaa on noin 70 henkilöä.

Korkalovaaran koulun välittömän lähialueen oppilasmäärä on koulun tiloihin nähden pieni. Kun Harjoittelukoulusta on tullut ja Ylikylän koulusta tulee luokat 0 - 9 käsittäviä yhtenäisiä peruskouluja, on Korkalonvaaran koulun 7 - 9 - luokkien oppilasmäärää pudonnut. Edellä todetuista syistä Korkalonvaaran koululla olisi tilaa ottaa oppilaita entistä laajemmalta alueelta.

Koulu sijainti entisellä paikallaan on hyvin lähellä Korkalovaaran koulua ja melko lähellä Ylikylän koulua. Jos koulusta tulee 2 sarjainen, kaikki koulun läheisyydessä asuvat oppilaat eivät mahdu siihen, vaan osa oppilaista sijoitetaan Korkalovaaran kouluun. Mikäli koulusta tulee 3 -sarjainen, kaikki koulun läheisyydessä asuvat oppilaat mahtuvat kouluun ja samanaikaisesti Korkalovaaran kouluun jää 9 tyhjää luokkatilaa. Korkalovaaran käyttöastetta voidaan kuitenkin parantaa keskittämällä sinne erityisopetusta ja sijoittamalla kuvataidekoulu Korkalovaaran koulun tiloihin.

Vaaranlammen monitoimitalon sijainnin tarkastelu vapaa-ajan palveluiden näkökulmasta

Vapaa-ajanpalveluiden (kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut) tuottamisen näkökulmasta keskeistä on, että palveluja tuotetaan sinne, missä ne ovat asukkaiden päivittäisessä arjessa helposti saavutettavissa. Vapaa-ajan palveluille paras vaihtoehto on Korkalovaaratalo, monitoimitalo, joka kokoaa kaikki vapaa-ajanpalvelut yhteen mahdollistaen joustavan ja taloudellisen toiminnan suunnittelun yli palvelualueen yksikkörajojen. Asuinalueen keskelle (Vaaranlammen alue) sijoittuva palvelukeskus tarjoaa asukkailleen paitsi helposti saavutettavia palveluja, mutta myös ennaltaehkäisee erilaisia mahdollisia lieveilmiöitä. Ratkaisu mahdollistaa myös sen, että asukkaat saavat tilaisuuden oman asuinalueensa kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun.   

Kirjastopalveluiden kannalta keskeistä on kyetä palvelemaan kaikenikäisiä asiakkaita kirjastolain edellyttämällä tavalla. Kirjasto on Korkalovaaran asukkaille tärkeä palvelu. Riippumatta tulevan koulun sijaintipaikasta kirjaston ja koulun välinen yhteistyö voidaan sujuvasti hoitaa kehittyvällä kirjastoautopalvelulla muun muassa kirjavinkkauksin, tiedonhaun opastuksin ja mediakasvatuksen osalta. Sen sijaan perheiden palvelut satutunteineen ja toiminnallisine tuokioineen on helpoiten toteutettavissa kiinteissä tiloissa. Perinteistä kirjastonkäyttäjää tukee lukemisharrastuksessa omatoimikirjastoratkaisu, joka laajoine aukioloineen tarjoaa kirjallisuutta lainattavaksi lähes aina silloin, kun asiakkaalle itselleen sopii. 

Nuorisotyöllä on pitkät perinteet Korkalovaaran alueella, jossa on toiminut Hillan nuorisotila 1980-luvulta alkaen. Hillapolulla toiminut nuorisotila jouduttiin sulkemaan vuoden 2017 alussa sisäilmaongelmien vuoksi. Aktiivisista etsinnöistä huolimatta alueelta ei ole löytynyt nuorisotilaksi soveltuvia väistötiloja. Alueen nuorisotyö on keskittynyt Korkalovaaran koululla tehtävään koulunuorisotyöhön. Koulussa tehtävän nuorisotyön lisäksi, Korkalovaara tarvitsee ehdottomasti myös nuorisotilan, jonne nuoret voivat kokoontua harrastamaan ja toimimaan yhdessä. Nuorisotilan on tärkeää sijaita keskeisellä paikalla asuinalueella, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Kokemuksemme mukaan Hillapolun alue (Vaaranlampi) on ollut ja on edelleen ideaali paikka nuorisotilalle.

Viime vuosina poikkihallinnollinen yhteistyö eri yksiköiden välillä on lisääntynyt, etenkin vapaa-ajan palveluissa. Nuorisopalveluissa on löydetty uusia yhdyspintoja kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, kirjaston sekä asukastoiminnan kanssa ja myös jatkossa tätä yhteistyötä halutaan kehittää ja jatkaa Korkalovaaratalossa.

Vapaa-ajan palvelujen toiminnan keskiössä on asukkaiden osallisuuden edistäminen. Olisi hyvä ratkaisu, että Korkalovaara-talo tarjoaa alueen asukkaille monikäyttöisiä kokoontumis- ja kohtaamistiloja. 

Liikuntatilojen kokonaissuunnittelun näkökulmasta on tärkeää ottaa huomioon, että monitoimitalojen/koulujen liikuntatiloja ja niiden lähiympäristöjä ei ole  hyvä suunnitella ainoastaan koulun näkökulmasta; etenkään jos varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä on vain kuudesosa kuntalaisista. Tärkeää on, että samalla kun kartoitetaan sisätiloihin liittyviä tarpeita, kartoitetaan lähiympäristön käyttöä - ja tarpeita. Lähiliikuntapaikat on rakennettava molemmissa vaihtoehdoissa.

Mahdollisiin monitoimitaloratkaisuihin siirryttäessä on tärkeää ottaa huomioon vapaa-ajan palveluiden tarpeet ja käyttö, aikaisemmista kokemuksista ja ratkaisuista oppien. Lapsivaikutusten arviointi on erinomainen työkalu, jota kannattaa hyödyntää hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaupunkisuunnittelun lausunto ja tilapalveluiden selvitykset

Tilapalveluiden selvityksessä kiinnitetään huomiota Korkalovaaran koulun odotettuun elinkaareen, joka on noin 20 - 25 vuotta. Aiemmassa Selvityksessä todetaan, että Korkalovaaran koulun tiloja kannattaa hyödyntää palvelutuotannossa jatkossakin. Uusimmassa kustannusarviossa nyt esitettävän hankkeen kustannuksien arvioidaan olevan noin 14,5 M €. Kokonaisinvestointikustannukseen sisältyvät purkukustannukset, uudisrakentaminen (koulun ja päiväkodin uudet tilat), ensikertainen kalustaminen ja piha- ja liikennealueiden muutostyöt.  Kustannuksiin vaikuttavat sijoittuminen tontilla ja hankkeen lopullinen laajuus. Kaupunkisuunnittelun lausunnossa koulun sijoittamista Koulukujalle pidetään parempana vaihtoehtona kaupunkirakenteen kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteenveto

Pitkässä osallistamis- ja kuulemisprosessissa saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella Koulukuja nähdään alueella joko neutraalina tai parempana sijoituspaikkana. Yleisesti juuri koulun olemassaolo alueella nähdään olennaisimpana asumisen laatuun vaikuttavana seikkana. 

Monitoimitalojen kustannusten arviointi ennen toteuttamista on osoittautunut hankalaksi. Kustannukset ovat yleensä olleet suuremmat kuin ennakkoon on pystytty arvioimaan. Myös toimintojen yhteensovittamisessa käyttöönoton jälkeen on ollut ongelmia. Lisäksi tulee pohtia tällaisten rakennusten käyttömahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Kuinka hyvin ns. monitoimitalo muuntuu tulevaisuudessa täysin muuhun tarkoitukseen, kun palveluntarve muuttuu?  Tämän vuoksi onkin mietittävä koko monitoimitalo-konseptin mielekkyyttä sinänsä tai ainakin alueellista kokonaishyötyä ja sopivaa mittakaavaa konseptin toteuttamiselle. Palvelujen yhteentoimivuutta ja asiakaslähtöisyyttä ei ratkaista sijoittamalla kaikki palvelut saman katon alle. Kyse on paljolti tietoisuudesta palvelunohjauksessa, kokonaisnäkemyksestä, ja  omaksutusta toimintakulttuurista. Kokonaisvaltaista asiakkaan tarpeisiin vastaamista ja kokonaisuuden ymmärrystä edistetään mm. kaupungissa elokuussa aloitetulla LaNuPe-palveluohjauksen ja organisoinnin kehittämistyöllä.

Vaaranlammen alueella on laaja rakennuskanta ja mahdollisuuksia sijoittaa palveluja joustavasti siten, että etäisyydet pysyvät hyvin kohtuullisina. Tämä tulee ottaa huomioon hankesuunnittelussa  palvelujen saatavuuden ja kustannusten näkökulmasta. Prioriteettina hankkeessa on koulun suunnittelu ja rakentaminen siten, että hankkeessa huomioidaan varhaiskasvatuksen tarve. Priorisointi edesauttaa  ennakoitavuutta ja pitää kustannukset kohtuullisina.

Korkalovaaran koulun käyttöastetta parannetaan jatkossa sijoittamalla sinne toimintoja, joilla ei ole suoranaista yhteyttä ympäröivän oppilaaksiottoalueen laajuuteen. Tiloja maakunnalle siirtyville palveluille ei kannattane hankkeeseen sisällyttää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Vaaranlammen koulu sijoitetaan entiselle paikalleen koulukujalle ja

2. hankesuunnittelu siirretään hallintosäännön § 32 mukaisesti tilajaostolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.