Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 6 II-konserttimestari (vakanssinumero 21640001) - tehtävän vaativuuden määräaikainen muutos ajalle 20.7.-20.12.2020, 17.08.2020
§ 7 Etsivän nuorisotyön koordinaattorin toimen tehtäväpalkan määrittely määräajaksi/79848001, 10.09.2020

Kirjastonjohtaja
Muu päätös:
§ 3 Kaupunginkirjaston palveluajat talvikaudella 2020 - 2021, 31.08.2020

Koulunjohtaja Rautiosaaren koulu
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimi/Rautiosaaren koulu, 24.06.2020

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 6 Liikuntatilavuorot syksyllä 2020 ja keväällä 2021, 13.08.2020
§ 7 Harjoitusvuorotuet syksyllä 2020 ja keväällä 2021, 14.08.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Hankintapäätös:
§ 128 Tilausliikenteenä hoidettava pohjoissaamen kielen opetuksen koulukuljetus, 07.08.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 129 Resurssiopettajan määräaikainen tehtävä 10.8.2020 - 5.6.2021, Hirvaan koulu, 07.08.2020
§ 130 Primus pääkäyttäjä 10.8.2020 alkaen, 10.08.2020
§ 131 Alakorkalon koulun apulaisjohtajan sijaisuus syyslukukausi 2020-2021, 11.08.2020
§ 132 Muurolan peruskoulun resurssiopettajan tehtävän täyttäminen lv 2020-2021, 11.08.2020
§ 133 Erityisopetuksen määräaikainen tuntiopettaja / Korkalovaaran peruskoulu, 13.08.2020
§ 134 Lehtorin (englanti, ruotsi) määräaikainen virka 26320014 / Korkalovaaran peruskoulu, 13.08.2020
§ 136 Määräaikainen resurssiopettaja (alaluokat) / Korkalovaaran peruskoulu, 14.08.2020
§ 137 Määräaikainen resurssiopettaja (yläluokat) / Korkalovaaran peruskoulu, 14.08.2020
§ 138 Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi 71809020/ Korkalovaaran peruskoulu, 14.08.2020
§ 145 Lapin musiikkiopiston toimistosihteerin toimen täyttäminen, 28.08.2020
§ 146 Koulunkäynninohjaajien TVA-ryhmittely lukuvuodelle 2020-2021, 04.09.2020
§ 147 Tuntiopettajan tehtävän täyttäminen opinto-ohjaus, 08.09.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 144 Tutkimuslupa/Sofia Tyni, 27.08.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Kirjastovirkailijan toimen täyttö (vakanssi nro 20010015), 18.08.2020
§ 30 VOIMA/SANA hanketyöntekijän valinta, 19.08.2020
§ 32 Kirjastonhoitajan toimen (vakanssi 5478009) täyttö, 26.08.2020
§ 33 Nimikemuutos / Etsivä nuorisotyöntekijä, 10.09.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Avustuspäätös:
§ 187 Urheiluseuran investointitukipäätös / Rovaniemen Käyttökoirat ry, 11.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 169 Täyttölupa päiväkotisihteerien toimien täyttämiseen, 25.08.2020
§ 193 Rovaniemen taidemuseon johtajan viran (vakanssi nro 33665002) täyttölupa, 11.09.2020
§ 194 Lapin maakuntamuseon johtajan viran (vakanssi nro 72227001) täyttölupa, 11.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ja toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.