Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Oikaisuvaatimus lautakunnan päätöksestä 10.12.2020, § 179 (Auttin ulkoilureitti)

ROIDno-2019-2567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Auttin Seudun Kylätoiminta ry on tehnyt aloitteen reittitoimituksesta Auttin kylän ulkoilureitille. Aloitteen mukaan ulkoilureitti tulisi rakentaa täydeksi kehäksi nykyiseen lähtöpisteeseen saakka. Auttin Seudun Kylätoiminta ry on myös valmis ulkoilureittitoimituksen jälkeen hallinnoimaan reittiä ja pitämään sen päätösten edellyttämässä kunnossa.

Kun ulkoilureitti perustetaan muualle kuin kunnan omalle maalle, se voidaan perustaa joko sopimalla tai ulkoilulain mukaisella reittitoimituksella. Suurin osa Rovaniemen ulkoilureiteistä on perustettu sopimalla. 

Pääsääntöisesti reittitoimituksia hakee valtion mailla Metsähallitus ja muualla kunta. Reittitoimitusta varten on laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman.Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan merkitty ulkoilureitti. Toimituksessa päätetään muun muassa reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä.

Reittisuunnitelman hyväksyminen ja reittitoimitus ovat reitin perustamiseen liittyviä erillisiä vaiheita sekä päätöksenteon kohteen että toimivaltaisen viranomaisen ja muutoksenhaun osalta. Kunnan tekemästä reitti- suunnitelmasta voi tehdä kunnalle oikaisuvaatimuksen, ja oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta ja tämän jälkeen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Päätöksen pohjaksi on valmisteltu neljä ratkaisuvaihtoehtoa, jotka on esitelty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Reittisuunnitelma laaditaan vaihtoehdon 3 mukaisesti: reitin ja sen rakenteiden (kulkusillat, valaistus) korjaaminen ympyrälenkkinä. Reitin rakentamiskustannukset ovat arviolta 50 000 euroa. Reittilinjaus on pääsääntöisesti Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n ehdotuksen mukainen ja noudattelee vanhan kuntoradan linjausta.

Reitin perustamisesta ei makseta korvauksia maanomistajille, jotta maanomistajien kanssa päästään yhtenäiseen sopimuskäytäntöön. Reitin kunnossapidosta sovitaan reitin valmistumisen jälkeen Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n kanssa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Arctic Fantasy Oy hakee oikaisua sivistyslautakunnan päätökseen 10.12.2020 (§ 179) koskien Auttin ulkoilureitin reittisuunnitelman laatimista. Perustelut oikaisuvaatimukselle ovat virheet päätöksentekoprosessissa, tiedon salaaminen asianosaisilta sekä päätösesityksen virheelliset tiedot ja suoranaiset valheet. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kumoamaan sivistyslautakunnan päätös ja lopettamaan reittitoimituksen suunnitelman etenemisen.

Kyseisessä päätöksessä sivistyslautakunta päätti reittisuunnitelman laatimisen periaatteista. Lautakunta ei päättänyt lopullisen reittisuunnitelman yksityiskohdista. Lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman on tarkoitus mm. käydä neuvottelut alueen maanomistajien kanssa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään seuraavia väitteitä:

1. Reittisuunnittelua olisi jatkettu salaisesti tiettyjen henkilöiden kanssa; ei pidä paikkaansa

- kyläläisiä on kuultu, mutta suunnittelu on tehty viranhaltijatyönä.

2. Päätöksestä ei olisi tiedotettu asianosaisia; ei pidä paikkaansa

- ote lähetetty postissa maanomistajille 19.12.2020.

3. Päätöksenteossa ei olisi huomioitu ulkoilulakia (§ 1 ja 3); ei pidä paikkaansa

- valaistu kuntorata / latu on mainittu rasitteena kiinteistön kauppakirjassa.

4. Ei olisi tehty tarvekartoitusta; ei pidä paikkaansa

- reitin tarve on tunnustettu jo kauppakirjassa, tämän lisäksi kyläläiset ovat toivoneet reittiä vuosien ajan.

5. Kaupunki ei sitoutuisi ylläpitämään reittiä; ei pidä paikkaansa

- "Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle yhteisölle." (Ulkoilulaki § 2)

6. Hyvää hallintotapaa olisi rikottu; ei pidä paikkaansa

- lautakunnan päätöksen mukaisesti reittisuunnitelmassa esitetään, ettei reitin perustamisesta maksettaisi korvauksia maanomistajille; lopullisesti tämä ratkeaa reittitoimituksen yhteydessä.

7. Päättäjiä olisi johdettu harhaan; ei pidä paikkaansa eikä kuulu käsiteltävään asiaan.

8. Leirintäalueen toimintaa olisi rajoitettu; ei pidä paikkaansa

- valaistu kuntorata / latu on mainittu rasitteena kauppakirjassa

- leirintäalueviranomaisen itseoikaisupäätös koskee vain rasitteena mainitun ulkoilureitin vaatimaa aluetta, ei koko leirintäaluetta

8. (9.) Sopimuksen eivät olisi luotettavia; ei pidä paikkaansa

- valaistu kuntorata / latu on mainittu rasitteena kauppakirjassa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Arctic Fantasy Oy

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.