Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Oppilashuollon vakanssien perustaminen

ROIDno-2021-383

Valmistelija

 • Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi
 • Satu Lind, erityisasiantuntija, satu.lind@rovaniemi.fi

Perustelut

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden kehittäminen

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien toiminta edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, mielenterveyttä sekä luo edellytyksiä oppimistavoitteiden saavuttamiselle.  Psykologien ja kuraattorien tehtäviin sisältyy sekä asiakastyötä, konsultaatiota että yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työtä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilaalla on oikeus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Määräaikojen toteutumista valvoo Aluehallintovirasto.

Psykologi- ja kuraattoripalvelujen piirissä ovat esi- ja peruskoulujen oppilaat sekä 2.asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, Rovaniemellä yhteensä n. 9400 koululaista ja opiskelijaa.

Psykologi- ja kuraattoripalvelujen nykytila:

Esi- ja perusopetus ( n. 6000 opp.)

 • psykologit 5; 5-6 koulua, 1200 opp/ työntekijä
 • kuraattorit 7; 3-5 koulua, 850 opp/ työntekijä 
 • huomioitavaa: kunnan pitkät etäisyydet ja kouluyksiköiden suuri määrä, siirtymät koulujen välillä sitovat resursseja

2. aste ( n. 3400 opisk.)

 • psykologit 2; 6 oppilaitosta, 1700 opisk/ työntekijä
 • kuraattorit 5; 2-3 oppilaitosta, 680 opisk/ työntekijä

On tärkeää, että psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat oppilaiden saatavilla helposti ja oikea-aikaisesti. Oppilaan mahdollisuus saada tarvitsemaansa psykologi- tai kuraattoripalvelua lain asettamassa määräajassa on merkittävää varhaisen tuen toteutumisen näkökulmasta. 

Oikein mitoitetut oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstöresurssit  mahdollistavat sekä yksilökohtaisen oppilas- ja opiskeluhuollon toteutumisen asiakaslähtöisesti ja lain asettamissa määräajoissa että riittävän yhteistyön opetushenkilöstön ja oppilaiden vanhempien kanssa.  

Oppilas- ja opiskeluhuoltoon lisätään 

 • Koulukuraattorin toimi 1.8.2021 alkaen
 • Koulukuraattorin toimi 1.1.2022 alkaen
 • Koulupsykologin virka 1.1.2022 alkaen

Vakanssien perustaminen sisältyy koulupalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät Asetuksien 817/2015 ja 1287/2013 perusteella ja palkkaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valmistelija esitys:
Esitän, että sivistyslautakunta perustaa edellä mainitut toimet ja viran oppilashuoltoon 1.8.2021 ja 1.1.2022 alkaen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta perustaa vakanssit esityksen mukaisesti 1.3. ja 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.