Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ryhmäperhepäiväkodeista luopuminen varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnassa

ROIDno-2021-477

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 2 § määrittelee ryhmäperhepäiväkodista: Perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään kahdeksalle lapselle ja lisäksi kahdelle 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetulle lapselle. Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi järjestää varhaiskasvatusta samanaikaisesti enintään kahdelletoista lapselle.

Kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkodissa varhaiskasvatuksesta huolehtii kaksi perhepäivähoitajaa. Lapsimäärä on tuolloin maksimissaan 8. Kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkodissa henkilöstö rakentuu yhdestä lastenhoitajasta ja kahdesta perhepäivähoitajasta.  Lapsimäärä voi olla maksimissaan 12. Ryhmäperhepäiväkodin muuttuessa päiväkodiksi henkilöstörakenne muuttuu siten, että siellä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi lastenhoitajaa ja päiväkotiapulainen. Tällöin lapsimäärä voi olla maksimissaan 21.

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Rovaniemellä ei ole lainkaan omia ryhmäperhepäiväkoteja. Tähän on päädytty, koska  päiväkotiryhmien henkilöstö, jossa pedagogiikasta vastaa  varhaiskasvatuksen opettaja, pystyy paremmin vastaamaan lapsen varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti.  Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on linjattu, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Päiväkotina yksikkö mahdollistaa myös joustavamman lasten sijoittelun yksikköön.

Ryhmis Tenavatupa toimii Saarenkylässä ryhmäperhepäiväkotina ja tuottaa palvelua palvelusetelillä. Yksikössä on perhepäivähoidon lasten ja henkilöstömitoitusten perusteella lapsia maksimissaan 12. Saarenkylän taajama-alueella erityisiä paikallisia olosuhteita kolmen työntekijän ryhmäperhepäiväkodin olemassaololle ei ole olemassa. Yksikön muuttuessa päiväkodiksi se pystyy paremmin vastaamaan alueen palvelutarpeeseen ja varhaiskasvatuksen pedagogisiin vaatimuksiin. Päiväkotina tilat mahdollistavat 16 - 20 lapsen paikkamäärän. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että 1.8.2021 palvelusetelitoimintaa ei enää järjestetä ryhmäperhepäiväkotimuotoisena. Ryhmis Tenavatupa jatkaa toimintaansa päiväkotina 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut, Ryhmis Tenavatupa

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.