Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Väliaikaistilan hankinta, Napapiirin yläaste

ROIDno-2021-467

Valmistelija

  • Tiina Mölläri, peruskoulun rehtori, tiina.mollari@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin yläaste (7.-9.luokat) on tällä hetkellä 405 oppilasta. Koulu toimii 1.8.2021 nimellä Napapiirin peruskoulu. Koulu toimii kolmessa rakennuksessa, rakennuksissa 1,2,3 sekä liikuntatilassa rakennuksessa 4. Käytössä on lisäksi kaksi väistötila rakennusta, rakennukset 7 ja 8. 

Koulussa on oppilasennusteen 20.9.2020 mukaan 1.8.2021 58 oppilasta enemmän kuin lukuvuonna 2020-2021 ja vuoteen 2023 mennessä 87 enemmän kuin nykytilanteessa. Koulun ryhmien määrä kasvaa 2021-2022 yhdellä ryhmällä. Ennusteiden mukaan koulun ryhmien määrä lukuvuoteen 2025 saakka on 21 perusryhmää. 

Nivavaaran koulun ja Napapiirin yläasteen tekstiilityön opetus on järjestetty Nivavaaran koululla ja osittain nuorisotila Napparin tiloissa. Nuorisotiloissa tapahtuva opetus ei ole vastannut laadukkaan opetuksen tarpeita sekä tiloissa on ilmennyt mahdollista sisäilmaan liittyvää oireilua. Nivavaaran koulun kanssa yhteiskäytössä oleva tekstiilityön tila on tuntien lisääntymisen vuoksi jatkossa vain alaluokkien käytössä. 

Oppilasmäärän lisäys, tekstiilityön tilan käytön muutokset sekä rakennuksessa 4 olevien pukuhuoneiden korvaaminen sisäilmaan liittyvistä syistä aiheuttavat lisätila tarpeen Napapiirin yläasteelle 1.8.2021 alkaen monitoimitalon valmistumiseen saakka.  Väistötiloja 7 ja 8 suunniteltaessa ei ole voitu huomioida muuttunutta tilatarvetta monitoimitalon valmistumisen aikataulumuutosten vuoksi. Tarveselvitysvaiheessa monitoimitalon piti valmistua syksyllä 2021. Aiempi koulutuslautakunnan päätös 22.11.2018 §143 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Napapiirin yläasteen tontille, Asematie 3:een, hankitaan väistötilarakennus 9. Rakennuksen pinta-ala on 424 neliötä. Rakennukseen suunnitellaan pehmeiden käsitöiden tilat, kaksi pukuhuonetilaa vaatteiden vaihtoon ja peseytymiseen ulkoliikuntaa varten, yksi luokkatila sekä monitoimitila, joka mahdollistaa tilatarpeen jouston jatkossa ja liikkumisen pakkaskelillä. Liitteenä tarkempi tilaohjelma. Hankinnan vuosikustannus on n. 211.700 € . Vuokra-aika  on 3 vuotta. Vuokrakustannukseen on jyvitetty 3 vuoden ajalle elementtirakennuksen maatyöt, perustustyöt, asennus ja purkukustannukset

Hinta sisältää myös kaikki käyttökustannukset (lämmitys, iv, käyttösähkö ja vesi). Kohteen suunnittelusta ja hankinnasta vastaa tilapalvelukeskus.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
 

Sivistyslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.14. - 15.24.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.