Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valtuustoaloite palveluverkkostrategia 2030

ROIDno-2020-92

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Perussuomalaiset valtuustoryhmä on 20.1.2020 tehnyt aloitteen “palveluverkko strategia 2030” valmistelun käynnistämisestä. 

Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa ( 410/2015 ) säädetään kuntastrategiasta (37 §) valtuuston ohjausvälineenä ja määritellään mistä strategiassa tulee päättää. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimintakauden aikana (kuntalaki 37§  3. mom). 

Kuntastrategialla on merkittävä rooli kunnan tavoitteiden asettelussa, toiminnassa ja seurannassa. Tarkoitus on, että kunnissa olisi yksi strategisen tason asiakirja, joka ohjaa kunnan johtamista ja kehittämistä. (Harjula & Prättälä: Kuntalaki -taustat ja tulkinnat, 2015 Talentum Media Oy). 

Rovaniemen kaupungilla on kuntalain linjauksen mukaisesti yksi strategia, vuonna 2017 hyvöksytty Rovaniemen kaupunkistrategia 2025, jonka liitteissä 3. ja 4. käsitellään sivistys- ja perusturvalautakunnan alaisen toiminnan palveluverkon kehittämistä. Liitteissä määritellään palveluverkon kehittämisen periaatteet vuoteen 2025 saakka. Kaupungin strategiaa pitää päivittää säännöllisesti ja edessä olevista muutosten vuoksi etenkin alkaneena vuonna, koska strategiaa tehtäessä ei luonnollisestikaan ole voitu ottaa huomioon mm organisaatiomuutosta tai sote-esitysten toteutumisastetta. Uuden kaupunkistrategian valmistelutyö onkin alkanut ja se on tarkoitus saada valtuuston hyväksyttäväksi 2021 syksyllä.

Toimiala osallistuu kaupunkistrategian valmisteluun erityisesti oman alueensa työssä, mutta tarvittaessa on mukana myös valmistelemassa yleisiä suuntaviivoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää että, toimialalta osallistutaan aloitettuun kaupunkistrategian valmisteluun, mm. palveluverkkoihin liittyviin linjauksiin.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus