Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vastaus valtuustoaloitteeseen asiantuntijaluennoitsijan käyttämisestä historian tunneilla

ROIDno-2020-3874

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Viime viikolla ollessani JP 27 Perinneyhdistys Ry:n ja Lapin Rajavartioston Kilta Ry.n vuosikokouksessa, saimme kuulla asiantuntevan luennon sotiemme vuosista. Tuolloin heräsi keskustelu kyseisten asaintuntijaluentojen jalkauttamisesta myös alueemme oppilaitosten historian tunneille kyseistä aihetta käsiteltäessä. Näin nuorisomme saisi parhaan mahdollisen opastuksen lähihistoriamme, jota ei pidä meidän jälkipolvien unohtaa. Edellä esitetyn perusteella pyydän, että Rovaniemen kaupunki kartoittaa toimenpiteet tämän hyvän asian toteuttamiseksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa mainittu perusopetuksen sisältöalue kuuluu yläkoulun historian opetukseen. Sen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja.

Historian tunneilla oppilaat paneutuvat myös erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn ja lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Olennainen osa koulujen toimintaa on monipuolisten työtapojen ja materiaalien hyödyntäminen oppimisessa (esim. painetut oppimateriaalit, tieto- ja viestintäteknologia, kuvat, esineistö, maalaukset, kirjoitelmat, draamaesitykset, musiikki, blogit, videot, uutiset, kirjeet, Rovaniemen museot, virtuaalimuseot, verkkoarkistot, haastattelut jne.). 

Suurten sotien aika- sisältöalueeseen kuuluu olennaisena osana Rovaniemen ja oman suvun sotahistorian tutkiminen ja kokemuksien kerääminen. Valtuustoaloitteessa mainittu asiantuntijoiden tapaaminen sopii hyvin esimerkiksi tähän jaksoon. Yhdistykset voivat olla yhteydessä koulutuspalveluiden hallintoon tai suoraan kouluille ja tarjota  maksuttomia luentoja tai keskustelutilaisuuksia opetuskäyttöön. Mikäli niiden sisältö sopii opetussuunnitelmaan ja koulun lukuvuoden suunnitteluun, niitä voidaan mielellään toteuttaa. 

Rovaniemen kouluissa tehdään säännöllistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet positiivisia. Koulun ulkopuoliset yhteistyökumppanit voivat olla mukana mm. tukemassa kokemusperäistä oppimista ja historian muutosten ymmärtämistä.

Valtuustoaloitteen aiheeseen liittyviä koulujen yhteistyökumppaneita ovat esim. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ja maanpuolustusjärjestöt, joiden kanssa tehtävä yhteistyö huomioidaan vuosisuunnitelmissa. Myös Neuvokkaan seniori-iässä olevat kaupunkilaiset ovat osallistuneet aktiivisesti alakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön, joka on esim. lukumummo- ja kouluvaaritoiminnan osalta säännöllistä. Tässä yhteydessä senioriväestön asiantuntemusta ja kokemuksia on hyödynnetty myös historian opetuksessa. Poikkeusolojen aikana vierailut on peruttu, mutta niitä jatketaan taas koronarajoitusten poistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.