Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Taloussuunnittelijan toimeen vakanssi 51200002 valinta, 26.01.2021
§ 7 Täyttölupa varhaiskasvatusyksikön johtajan virkoihin (vakanssinumerot 43525010 ja 39404002), 08.02.2021

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 9 Täyttöluvat lukiokoulutuksessa lv 2021-2022, 26.01.2021
§ 10 Siirtopäätös vakanssille 28428098, 26.01.2021
§ 11 Nimikemuutos Ounasvaaran lukiossa 1.8.2021 alkaen, 26.01.2021
§ 13 Irtisanoutuminen koulukuraattorin toimesta, 26.01.2021
§ 16 Irtisanoutuminen vakanssi 26320041, 02.02.2021
§ 17 Lapin musiikkioipiston täyttöluvat 1.8.2021, 04.02.2021
§ 18 Irtisanoutuminen vakanssi 2842001, 09.02.2021
§ 19 Irtisanoutuminen vakanssi 28428060, 09.02.2021
§ 20 Irtisanoutuminen vakanssi 2400016, 09.02.2021
§ 21 Irtisanoutuminen vakanssi 26320137, 09.02.2021
§ 22 Luokanopettajan viran 28428202 täyttäminen Ounasvaaran peruskoulu, 11.02.2021
§ 23 Luokanopettajan viran 28428142 täyttäminen Ylikylän koulu, 11.02.2021
§ 24 Luokanopettajan viran 28428187 täyttäminen Syväsenvaaran koulu, 11.02.2021
§ 25 Luokanopettajan viran 28428238 täyttäminen Ounasrinteen koulu, 11.02.2021
§ 26 Luokanopettajan viran 28428021 täyttäminen Nivavaaran koulu, 11.02.2021
§ 27 Luokanopettajan viran 28428201 täyttäminen Muurolan peruskoulu, 11.02.2021
§ 28 Koulusihteerin toimen 2400016 täyttölupa, 11.02.2021
§ 30 Lehtorin viran 26320165 täyttäminen Napapiirin yläaste, 17.02.2021
§ 31 Erityisopettajan viran 2632005 täyttäminen Vaaranlammen koulu, 17.02.2021
§ 32 Erityisluokanopettajan viran 56400146 täyttäminen vaaranlammen koulu, 17.02.2021
Muu päätös:
§ 15 Tuntikehys lukuvuodelle 2021-2022, 29.01.2021

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Rovaniemen taidemuseon intendentin toimen (vakanssi nro 900004) täyttölupa, 22.01.2021
§ 10 Kulttuurituottajan määräkaiainen toimi, 08.02.2021
§ 12 I-konserttimestarin toimi (vakanssinumero 21640002) - täyttölupa, 17.02.2021
§ 13 Kirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 72131002) täyttö, 17.02.2021

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 16 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen nro 10275005 täyttämättä jättäminen / Saarenputaan päiväkoti, 03.02.2021
§ 17 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen nro 10275007 täyttäminen / Teerikallion päiväkoti, 03.02.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 15 Tutkimuslupa / Hand Ilona, 27.01.2021
§ 22 Tutkimuslupa / Tuija Tammelin, 08.02.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 7 Kirjastoaineiston hankinta 2021, 29.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.