Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2023

§ 45 Lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran 26320112 täyttäminen

ROIDno-2023-467

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Risto Kuoksa, rehtori, risto.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Virkaa hakenut Markus Romakkaniemi vaatii koulutuapslveluiden palvelualuepäällikön päätöksen 28.2.2023 § 55 kumoamista lainvastaisena ja ei-tarkoituksenmukaisena.


Vastine oikaisuvaatimuksesta/rehtori Risto Kuoksa

Ounasvaaran lukion työsuunnitelmassa lv 2022-23 filosofian opetusta on 7, historian opetusta 20 ja yhteiskuntaopin opetusta 27 vuosiviikkotuntia.Ylioppilaskirjoituksissa lv 22-23 filosofian kokeeseen osallistuu 4, historian 35 ja yhteiskuntaopin 52 kokelasta. Ounasvaaran lukion nykyisessä opettajakunnassa on kaksi viranhaltijaa (FM Allan Valasmo ja FM Eija Laiho), joilla on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista  14.12.1998 / 986 mukainen kelpoisuus opettaa filosofiaa. 7 vuosiviikkotunnin filosofian opetuksen järjestäminen kahden opettajan toimesta ei ole haaste kolmen opettajan HI-YH-FI aineryhmässä. Pääpaino aineryhmässä on yhteiskuntaopin ja historian opetuksen järjestämisessä.

Täytettävän viran nimike historian ja yhteiskuntaopin lehtori on tarkoituksenmukainen.
 

Viran täyttöprosessi on anonyymi haku, jossa henkilöiden nimi ja sukupuoli ei ole tiedossa valmisteluvaiheessa ennen haastattelua. Haastatteluun valittiin anonyyminen hakemusten perusteella 4 hakijaa. Valmistelu tehtiin 3 hengen ryhmässä (henkilöstösuunnittelija ja 2 rehtoria).  Hakijan työkokemuksen pituus ei ole ainoa ansioituneisuutta tuottava tekijä.  Romakkaniemi ei sijoittunut valmisteluvaiheessa 4 haastatteluun kutsuttavan joukkoon.
 

Valintaprosessin valmistelussa Romakkaniemeä ei syrjitty.


Haastattelun jälkeen haastatteluryhmä (valmisteluryhmä ja opetuspäällikkö) esitti virkaan valittavaksi FM Ossi Peltoniemen. Peltoniemellä on opettajakokemusta yhteensä noin 6 vuotta, josta 1 vuosi on tehty lukiossa. Työkokemuksesta 5 vuotta on Rovaniemen kaupungin palveluksessa. Työkokemuksen kokonaismäärän ja Rovaniemen kaupungin palveluksessa tehdyn ja todetun työkokemusnäytön perusteella Peltoniemi on vahva hakija. Haastattelussa todetut ammatilliset näkemykset ja henkilökohtaiset ominaisuudet tukivat työkokemuksesta saatua käsitystä.

Peltoniemellä on kelpoisuus virkaan, hänellä on riittävä ja hyväksi todettu työkokemus. Lopullinen harkinta virkaan valittavasta hakijasta on tapahtunut viranhaltijalain ja hallintolain oikeusperiaatteiden mukaisissa rajoissa. Virkavalinnan perusteluiden osalta Romakkaniemi ei tullut syrjityksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituilla perusteilla.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Vastine oikaisuvaatimukseen

Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 4 luvun 10 §:n perusteella. Lisäksi valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Valittavalta henkilöltä edellytettiin myös monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luettiin hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä. Rekrytoinnissa käytettiin anonyymiä rekrytointia.

Hakuaikana historian ja yhteiskuntaopin virkaa haki 14 hakijaa, joista 13 täytti kelpoisuusvaatimuksen. Näistä hakijoista tehtiin alustava vertailu (liite 1.) Hakijoiden vertailu tehtiin anonyymin rekrytointikäytännön mukaisesti siten, että hakemuksia käsiteltiin ilman hakijoiden tunnistetietoja (esim. nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, äidinkieli) siihen saakka, kun päätös haastateltavista oli tehty ja tarvittiin heidän yhteystietojaan. Arvioinnin suoritti valitsevan koulun rehtori ja se käytiiin läpi yhdessä haastatteluryhmän kanssa.

Hakijoiden vertailu tehtiin tarkastelemalla hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja muita ansioita sekä vapaamuotoista hakemustekstiä kelpoisuusvaatimuksen ja tehtävien asettamien muiden vaatimusten perusteella. Hakijoiden hakemukset on arvioitu hakuilmoituksessa esitettyjen kriteerien pohjalta. Tämän perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa.

Valittua Peltoniemeä ja Romakkaniemeä voi vertailla vain ennen haastattelua hakemuksista sen perusteella tehdyn pisteytyksen perusteella eri kriteerien osalta.

Ansiovertailu ja työkokemus:

Kelpoisuus ja oleellinen työkokemus:  molemmilla kelpoisuus ja työkokemusta yli 5 vuotta.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot : molemmat hakijat ovat työskennelleet sekä peruskoulussa että lukiossa. Peltoniemen kokemus peruskoulusta on yhtäjaksoisempaa, monipuolisempaa ja tuoreempaa.

Kehittämishalukkuus : molemmilla on kokemusta erilaisista vastuutehtävistä, mm. ryhmänohjauksesta ja OPS-työstä. Kumpikaan hakemuksessaan ole tuonut selkeästi esille ammatillisia kehittämiskohteitaan.

Pedagogiikka : Peltoniemi kertoo hakemuksessaan omasta pedagogistaan hakemuksessaan  kuvailevasti ja mitä elementtejä hän tuo siihen, miten erilaiset oppimista tukevat työskentelymuodot, jonka tavoitteena on luoda virikkeellinen ja  rakentava tuntikokonaisuus.  Romakkaniemi kertoo pedagogiikkansa perustuvan kokemukseen.

Oppilas- ja hyvinvointityöote:  Peltoniemi kertoo työskennelleensä opiskelijakunnan ohjaajana ja apulaisrehtorina, sekä kouluttautunut koulun hyvinvointiasioissa. Hänellä on hyvä kokemus ja näkemys kouluhyvintointityöhön. Hänen pedagogiikkansa ottaa huomioon hyvin oppilaslähtöisen työotteen. Romakkaniemi kertoo hakemuksessaan hänen työotteensa kehittyneen oppilas- ja hyvinvointilähtöiseksi toimimalla hyvinvointityöryhmissä sekä opinto-ohjaajan tehtävässä. 

Opetussuunnitelma: Molemmat tuntevat lukion opetussuunnitelman omien oppiaineidensa  aineenopetuksen kautta. Peltoniemi on lisäksi opetushallinnon koulutuksen ja apulaisrehtorin työn kautta tutustunut opetussuunnitelman rakenteeseen ja merkitykseen kokonaisuutena.

Ansiovertailun ja työkokemuksen kautta on nähtävissä, että hakuhetkellä Peltoniemen työkokemus on yhtäjaksoisempaa, monipuolisempaa ja tuoreempaa. Lisäksi Peltoniemi on hakemuksessaan kertonut laajemmin ja monipuolisemmin pedagogigasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöisestä työotteestaan. Tämän perusteella Peltoniemi on kutsuttu haastatteluun. Romakkaniemen hakemus jää hakukuulutukset esitettyjen kriteerien vastaamisen osalta vajanaisemmaksi ja näin ollen häntä ei ole kutsuttu haastatteluun.

Haastattelu

Varsinaisessa neljän hakijan haastattelussa hakijoiden arviointi toteutettiin haastattelun kolmen osa-alueen kesken, joita olivat osaaminen ja yhteistyötaidot, pedagogiikka ja kehittämistyö ja toimiala. Peltoniemi menestyi haastattelussa erinomaisesti. Haastattelussa tuli hyvin esille hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä pedagogiset ja oppilaslähtöiset työtavat.

Peltoniemi oli hakijoiden kokonaisvertailussa pätevin, kelpoisin ja soveltuvin hakija virkaan. Haastatteluryhmän esitys Peltoniemen valinnasta oli yksimielinen. Lisäksi Peltoniemen oma huippu-urheilija tausta tukee Ounasvaaran lukion toimintakulttuurin kehittämisestä urheilun erityistehtävän osalta.

Yhteenveto

Valintaprosessi kokonaisuutena on tehty perustuslain 125 § ehdot täyttäen. Valintaprosessissa on vertailtu sekä hakemus että haastatteluvaiheessa hakijoiden kykyä, taitoa ja kansalaiskuntoa. Em. yleiset virkanimitysperusteet on avattu ja arvioitu valintaprosessin jokaisessa vaiheessa. Valintaprosessi tukee ehdoitta Peltoniemen valintaa virkaan. Peltoniemi on kiistatta ansioitunein henkilö virkaan. 

Romakkaniemen vetoaminen filosofian opetukseen on aiheeton. Koulutuksen järjestäjä on arvioinut, että Ounasvaaran lukion lehtorin  virkaan sisällytetään historian ja yhteiskuntaopin opetus. Tämä on normaali toimintamalli virkaa täytettäessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituilla perusteilla.

Rehtori Risto Kuoksa oli kuultavana asiassa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Hakija, Ounasvaaran lukio, koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.