Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2023

§ 46 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Täyttölupa vakanssi 26320128, 06.04.2023
§ 15 Vikajärven koulun koulunjohtajan tehtävät, 12.04.2023
§ 16 Logistiikka-asiantuntijan sijaisuuden jatkaminen, 12.04.2023
§ 17 Meltauksen koulun koulunjohtajan tehtävät, 12.04.2023

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Tutkimuslupapäätös:
§ 78 Tutkimuslupa/ Eija Mäkinen, 23.03.2023
§ 79 Tutkimuslupa/ Heidi Rautionmaa, 23.03.2023
§ 80 Tutkimuslupa/ Reetta Rissanen, 24.03.2023
§ 81 Tutkimuslupa/ Marika Kunnari, 28.03.2023
§ 82 Tutkimuslupa/ Ella Korteniemi, 28.03.2023
§ 83 Tutkimuslupa/ Elina Ojaniemi, 28.03.2023
§ 85 Tutkimuslupa/ Marjorita Sormunen, 03.04.2023
§ 86 Tutkimuslupa/ Liisa Ahola, 05.04.2023
§ 87 Tutkimuslupa/ Riikka Husu-Kinnunen ja Milla Piironen, 05.04.2023
§ 92 Tutkimuslupa/ Emmi Hakomäki, 11.04.2023

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
Hankintapäätös:
§ 90 Sahanperän päiväkodin neuvottelutuolien verhoilun hankinta, 28.03.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 81 Konsultoivan erityisopettajan toimen nro 01425006 täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 23.03.2023
§ 82 Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan toimen nro 01425002 täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 23.03.2023
§ 85 Erityisavustajan toimen nro 71740013 täyttäminen / Kivalonpuiston päiväkoti, 23.03.2023
§ 86 Erityisavustajan toimen nro 39407087 täyttäminen / Kivalonpuiston päiväkoti, 23.03.2023
§ 91 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimesta nro 83608035, 28.03.2023
Tutkimuslupapäätös:
§ 84 Tutkimuslupa / Lotta Saariluoma, 23.03.2023

Rehtori Lapin musiikki- ja tanssiopisto
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Tanssin lehtorin viran täyttäminen, 06.04.2023

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 13 Koulunkäynninohjaajien lomautus 2023, 17.04.2023
Muu päätös:
§ 12 Ounasvaaran lukion tilatyöryhmän perustaminen, 05.04.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Mari Jolanki:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00)

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi puheejohtajan ja toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.