Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Lapin musiikki- ja tanssiopiston opetussuunnitelma

ROIDno-2021-2541

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
Kaisa Kuula-Bullat, lapin musiikkiopiston rehtori, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksen ohjausjärjestelmän osia ovat laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta ja Opetushallituksen määräys taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaan Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). Opetushallitus päättää myös oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista (laki taiteen perusopetuksesta, 8 §).

Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja otettu käyttöön 1.8.2018. Sen päivitys on hyväksytty 23.5.2019, § 63, sivistyslautakunnan kokouksessa ja otettu käyttöön 1.8.2019. Seuraavassa päivityksessä on tehty muutoksia opintokokonaisuuksiin, niiden sisältöihin ja tuntimääriin Se on hyväksytty 28.5.2020, § 63 sivistyslautakunnan kokouksessa ja otettu käyttöön 1.8.2020 lukien.

Tässä päivityksessä uusina oppiaineina ovat bändivalmennus, rytmiikka, rummut, musiikkiteknologia, sähköbasso-opinnot ja yhteismusisointi 3. Uusia syventäviä opintokokonaisuuksia on tehty lyömäsoittimiin, sähköbassoon ja sähkökitaraan. Syventävien musiikin hahmotusaineiden opintokokonaisuuksia on myös päivitetty. Tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen opetussuunnitelmaan ei ole tullut merkittäviä muutoksia.

Koulutuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta ja osallistuu toimintansa ulkopuoliseen arviointiin [Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 7 § (muutettu lailla 1301/2013)]. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain kunkin lukuvuoden päättyessä kehityskeskustelussa. Käyttöönotto tapahtuu 1.8.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lapin Musiikkiopiston musiikin ja tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen opetussuunnitelmat liitteen mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Kaisa Kuula-Bullat, lapin musiikkiopiston rehtori, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry on 1.1.2022 lukien luovuttanut Lapin Tanssiopiston varhaisiän tanssikasvatuksen, tanssin perusopinnot ja aikuisten tanssiopinnot Rovaniemen kaupungille. Tanssin syventävät opinnot ovat olleet kaupungin järjestämänä jo vuodesta 1996 lähtien.

Lapin musiikkiopiston päivitetty opetussuunnitelma on hyväksytty 29.6.2021 sivistyslautakunnan kokouksessa, § 105. Opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2022 lukien. Siinä on mukana myös tanssin syventävät opinnot. Nykyisestä opetussuunnitelmasta puuttuvat varhaisiän tanssikasvatus, tanssin perusopinnot ja aikuisten tanssiopinnot. Ne on lisätty 1.8.2022 voimaan tulevaan Lapin musiikki- ja tanssiopiston opetussuunnitelmaan. Samalla siihen on lisätty puuttuvat pop & jazz -pianon ja rytmimusiikin hahmotusaineiden opetussuunnitelmat. Sähköbasson ja sähkökitaran opetussuunnitelmia on päivitetty. Näytteiden arviointikeskustelujen opettajien lukumäärä on muutettu kaikkiin instrumentteihin samaksi. Opetuksen yleisiä tavoitteita ja opetuksen työtapoja on musiikin ja tanssin osalta yhtenäistetty. Tanssin arvioinnin kohteet ja kriteerit löytyvät kotisivuiltamme. Niiden linkit on lisätty kohtaan Oppimisen arviointi.

Päivitykset merkitty liitteeseen punaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Lapin musiikki- ja tanssiopiston opetussuunnitelman liitteen mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.