Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Riskienhallintasuunnitelma

ROIDno-2021-445

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta on kaupungin oma järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi (Sisäisen valvonnan ohjeet KH 8.12.2008 § 471). Tilintarkastaja arvioi, onko sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty ( Kuntalaki 2015/410, 123§, 1. mom, 4. kohta). Toimiessaan valvonta edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien hallintaa ja johtamista.

Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin järjestämisestä siten, että toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.

Rovaniemen kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on määritelty riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella. Sen mukaan toimielimet tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat vuosittain keskeisimmät riskit sekä laativat tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet vahinkojen varalle ja suunnitelmat korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa.

Lautakunta vastaa toimialalla sisäisen valvonnan järjestämisestä ja raportoi kaupunginhallitukselle järjestämisestä ja keskeisistä havainnoista. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat valvonnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan. Palvelualuepäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat jatkuvasta valvonnasta ja raportoinnista omissa toimintaprosesseissaan.

Riskienhallintasuunnitelmaa on päivitetty tarvittavin osin.

Kaupunginhallitus käsittelee riskienhallintasuunnitelmat 13.6.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Lautakunta hyväksyy riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2022

Päätös

Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.