Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Neurodiversiteetin huomioiminen kaupungin kulttuuripalveluissa

ROIDno-2022-731

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Mari Ikonen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma painottaa vahvasti yhdenvertaisuutta sekä kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja sen tuomaa hyvinvointia. Kulttuurin yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja sen tuoman hyvinvoinnin edistämisessä on välttämätöntä huomioida myös autismin kirjo, ADHD sekä muu neuroepätyypillisyys.

Neurokirjolla olevat henkilöt voivat kohdata lukuisia esteitä kulttuuripalveluissa. Puutteelliset ja epäselvät ohjeistukset ja opasteet, vaikeasti ymmärrettävä kielenkäyttö, aistikuormituksen voimakkuus ja tilat sekä olosuhteet, jotka eivät tue aistikuormituksen hallitsemista, henkilöstön ja palvelun muiden käyttäjien vahingolliset asenteet ovat joitain esimerkkejä niistä asioista, jotka voivat estää neurokirjolla olevia henkilöitä osallistumasta kulttuuripalveluihin.

Neurokirjolla olevien yhdenvertaisuutta kulttuuripalveluissa on tarpeen tavoitella ainakin kolmella tavalla: huolehtimalla kulttuurin kokijoille suunnattujen palveluiden saavutettavuudesta, huolehtimalla kulttuurin tekijöille suunnattujen palveluiden saavutettavuudesta ja edistämällä neurokirjolla olevien representaatiota eli näkyvyyttä ja edustusta kulttuurin saralla.

Soveltuvat toimenpiteet riippuvat palvelusta. Kulttuurin kokijoille suunnatuissa palveluissa yhdenvertaisuutta tukevia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kuvalliset, yksityiskohtaiset ohjeet paikalle saapumisesta ja siellä toimimisesta, selkeät ja yksiselitteiset opasteet, selkeään ja selkokieliseen viestintään ja sisältöön panostaminen, hiljaisten tilojen tai ajankohtien järjestäminen palveluiden yhteyteen, valaistus- ja äänisuunnittelun keinot, digitaalisten palveluiden vahvistaminen ja henkilöstön kouluttaminen neuropsykiatrisesta moninaisuudesta.

Kulttuurin tekijöille suunnatuissa palveluissa toimenpiteet voivat olla esimerkiksi kulttuuriavustusten hakuprosessin selkeyden edistämistä ja kulttuuritilojen kehitystyössä sellaisten ratkaisujen valitsemista, jotka tukevat myös neurokirjolla olevien toimimista tiloissa.

Lisäksi on tärkeää, että palveluita suunnitellaan yhdessä kunkin palvelun kohderyhmään kuuluvien neurokirjolla olevien kaupunkilaisten kanssa, sillä kohderyhmällä itsellään on paras tieto palveluiden käyttöön liittyvistä esteistä ja toimivista ratkaisutavoista. Toimenpiteitä ei myöskään pidä rajata esimerkiksi vain lastenkulttuuriin, vaan toimenpiteiden on tarpeen kattaa kaikki kohderyhmät. Neurodiversiteetin huomioiminen kulttuuripalveluissa on painava yhdenvertaisuusteko, joka mahdollistaa kulttuurin pariin pääsyn yhä useammalle – ja useimmat toimenpiteet edistävät kulttuurin saavutettavuutta koko väestölle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki laatii kattavan toimenpidesuunnitelman neurodiversiteetin huomioimiseksi ja neurokirjolla olevien yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi kulttuuripalveluissa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

 • Annu Nietula, kulttuurituottaja, annu.nietula@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiitos aloitteesta.

Asia on erittäin ajankohtainen. Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman mukaisesti saavutettavuus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeässä asemassa kulttuuripalveluja sekä -tapahtumia tuotettaessa.

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto, Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemen kaupungin kirjastopalvelut sekä Lapin kamariorkesteri ovat tarkastelleet toimintaansa ja listanneet jo tehtyjä toimenpiteitä sekä suunnitelmia neurodiversiteetin huomioimiseksi kulttuuripalveluissa. 

Aloitteen valmistelun yhteydessä kuultiin Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhosen asiantuntijapuheenvuoro. Tilaisuuteen osallistui kaikkien kulttuuriyksikköjen edustajia.

Kehittämistoimia

Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut on lisännyt mahdollisuuksia seurata tapahtumia omassa tilassa jatkamalla etäsisältöjen tuottamista. Kulttuuritoimisto sekä kirjasto striimaavat tapahtumia monipuolisesti.

Aloitteen mukaisesti kulttuuriavustusten hakuprosessia sekä kulttuuripalveluiden kirjallista ohjeistusta selkeytetään yhdessä asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Lapin maakuntamuseon näyttelyiden suunnittelussa otetaan paremmin huomioon opasteet ja tilaratkaisut (rauhalliset tilat). Rovaniemen taidemuseo pyrkii autismiystävälliseksi museoksi vuoden 2023 aikana. Autismiliiton myöntävän sertifikaatin myötä museon tarjonnan on tarkoitus tuoda palveluita helpommin autismikirjon ihmisten saataville. 

Kirjastotilojen opasteita uudistetaan kirjastojen tilojen peruskorjausten yhteydessä. Kirjaston tapahtumissa on pyritty huomioimaan monipuolisesti eri käyttäjäryhmät. 

Kehittääkseen toimintaansa neurodiversiteetin kirjolla olevien huomioimiseksi kulttuuritoimisto aloittaa vuoropuhelun neurodiversiteetin alueellisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoita pyydetään kommentoimaan jo tehtyjä toimenpiteitä sekä suunnitelmia neurodiversiteetin huomioimiseksi. Tällä tavoitellaan askeleita neuroystävällisempään suuntaan palveluita ja tapahtumia tuottettaessa. Nettielämyksien lisääminen ja mahdollisuus seurata tapahtumia omassa tilassa on jo otettu osaksi toiminnan suunnittelua ja toteutusta. 

Suunniteltuja jatkotoimenpiteitä

 • perehdytetään henkilöstöä autismiystävällisyyden edistämiseksi (osaamisen edistäminen)

 • kehitetään toimintaa ja seurantaa yhdessä neurodiversiteetin alueellisten asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa

 • kulttuuripalvelujen viestintää kehitetään ottamalla huomioon palveluiden eri käyttäjät sekä erityisryhmät 

  • kirjastojen opasteet uusitaan kirjastojen peruskorjausten yhteydessä

  • tapahtumailmoituksia selkeytetään 

  • selkeytetään kulttuuriavustusten hakuprosessia

  • Otetaan huomioon selkeä ohjeistus kulttuuripalveluja tuotettaessa. Laaditaan kirjallinen etukäteisohjeistus tapahtumille, jotta kävijä tietää mihin on tulossa ja pystyy näin paremmin suunnittelemaan käyntiään. Ohjeistuksessa käsitellään muun muassa seuraavaa:

 • Millainen tapahtuma on?

 • Onko kovia ääniä?

 • Kauanko tapahtuma kestää?

 • Selkeät ohjeet myös saavuttaessa tapahtumaan

 • Wiljamin ja Monden tapahtumista laaditaan omat ohjeet, joita täydennetään eri tapahtumien osalta

 • Teosluettelon saatavuus etukäteen, näyttelyn/tapahtuman arvioitu aika ja esityksen laajuus saatavilla etukäteen


 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja lähettää sen aloitteentekijälle. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteentekijä