Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Yhteinen markkinointialusta varhaiskasvatusyksiköille

ROIDno-2021-1980

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Mari Jolanki, Sanna Karhu, Anitta Ylitörmänen, Päivi Alaoja, Sakke Rantala, Maarit Simoska, Miikka Keränen ja Maria-Riitta Mällinen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä toimii kunnallisia varhaiskasvatusyksiköitä 25 ja yksityisiä varhaiskasvatusyksiköitä 23 . Tällä hetkellä kaupungin nettisivuille, varhaiskasvatuksen alle on listattu kaikki varhaiskasvatusyksiköt. Listasta selviää yksikön nimi, yhteystieto ja nettisivu. Tarkempaa toiminnan kuvausta ei ole. Perheen valitessa varhaiskasvatuspaikkaa olisi todella hyvä ja saada enemmän tietoa mm. päiväkodin tarjoamista painotuksista ja ylipäätään toimintaideologiasta ja toiminnan sisällöstä.

Esitän, että Rovaniemen kaupungin nettisivujen alle kootaan yhteen sekä kunnallisten että yksityisen varhaiskasvatusyksiköiden tietopankki, jossa on jokaisesta yksiköistä koottuna tietoa myös päiväkodin toiminnasta ja erityisesti viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Yksityisten päiväkotien tulee ylläpitää yhteiseen, kaupungin perustamaan drivealustaan mm. asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset vuosittain. Sieltä tiedot on helppo koota ”markkinointisivustolle”.

Eri varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa voisi nostaa säännöllisesti esille myös kaupungin somekanavissa.

Tämä takaisi perheille helpomman tiedonsaannin ja varmasti osaltaan helpottaisi myös varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen kohdistuvaa painetta, kun puhelintiedustelut vähenisivät."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään yhteistä markkinointialustaa varhaiskasvatusyksiköille, jotta perheet saisivat enemmän tietoa mm. päiväkotien painotuksista, toimintaideologiasta ja toiminnan sisällöistä.

Rovaniemen kaupungin verkkosivut ovat tiedottamisen alusta, jossa asiakkaille tarjotaan yhdenvertaista ja tasalaatuista tietoa kaikista Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluista. Verkkosivuilla on samassa paikassa tietopankkina sekä kunnalliset että yksityiset varhaiskasvatusyksiköt. Lisäksi kaikki varhaiskasvatusyksiköt on merkitty samaan karttaan. Näin pyritään mahdollistamaan asiakkaalle mahdollisuus tunnistaa tarpeensa mukainen ja sijainniltaan optimaalinen varhaiskasvatusyksikkö. Sen jälkeen asiakas tekee hakemuksen, jonka varhaiskasvatuksen palveluohjaus käsittelee ja on vielä yhteydessä jokaiseen asiakkaaseen.

Varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on, että jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä järjestetään laadukasta ja monipuolista toimintaa varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuspalveluiden verkkosivuilla olevissa varhaiskasvatusyksiköiden kuvauksissa ei tuoda esille eri yksiköiden pedagogisia painopisteitä. Palveluohjauksen kontaktoinnin yhteydessä vastataan tarkemmin kysymyksiin yksiköiden mahdollisista painotuksista. 

Kaupungin verkkosivujen yksityisen varhaiskasvatusyksikön kuvauksesta pääsee linkin kautta yrityksen ylläpitämälle verkkosivulle, josta asiakas saa tarkempaa tietoa esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön toiminnasta, mahdollisista painotuksista ja asiakastyytyväisyyskyselyistä, mikäli yrittäjä ylläpitää näitä tietoja. Tietosuojaan perustuen yksiköiden yksilöityjä asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ei ole suotavaa julkaista.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa voisi nostaa säännöllisesti esille kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Varhaiskasvatuspalveluiden Facebook-tilillä on ollut säännöllisesti kaupungin kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden pedagogista toimintaa avaavia postauksia. Yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden kanssa yhteisesti voidaan myös luoda tasalaatuinen toimintamalli, joka mahdollistaa myös yritysten pedagogisen toiminnan postaukset varhaiskasvatuspalveluiden Facebookiin. Lisäksi kaupungin verkkosivujen varhaiskasvatuksen etusivulle voidaan tuoda varhaiskasvatuspalveluiden some-kanavien sisältö Flockler-julkaisualustan avulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kirjaamo