Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Maksuton oppivelvollisuus kaikille lukiokoulutuksen aloittaneille

ROIDno-2021-3938

Valmistelija

 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppivelvollisuuslain muutos ja siihen sisältyvä maksuton 2. asteen koulutus ovat tulleet voimaan 1.8.2021 alkaen. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka olivat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla (vuonna 2005 syntyneet).

Rovaniemen lukioissa on aloittanut syyslukukaudella 2021 yhteensä 10 opiskelijaa, jotka eivät ole opiskelleet perusopetuksen 9. luokalla kevätlukukaudella 2021. He ovat olleet opiskelijoina viime lukuvuonna joko lisäopetuksessa eli kymppiluokalla, kansanopistossa tai Redun ammatillisissa opinnoissa. Kaikkien lukiokoulutuksen aloittaneiden tasapuolisen kohtelun vuoksi maksuttomuus voidaan erillisellä päätöksellä osoittaa kaikille ikäluokan lukio-opiskelijoille.

Opiskelijalle maksuttomia ovat (OVL 17 § 1 mom):

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)

 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)

 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit

 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet

 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen

 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (KELA:n matkatuki)

 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.
   

Laissa ei nimenomaisesti säädetä, että jokaiselle opiskelijalle tulee hankkia tietokone, vaan lain mukaan maksuttomia ovat opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet. Uudistuksen kustannuslaskelmissa on kuitenkin arvioitu, että opetukseen osallistumiseksi jokaiselle opiskelijalle tulisi antaa tietokone käyttöön opintojen ajaksi ja näin toimitaan myös Rovaniemen lukioissa. Tietokone on opiskelijan käytössä niin kauan kun hänellä on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen eli sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai hän saa toisen asteen tutkinnon. 

Opiskelija voi halutessaan käyttää myös omaa tietokonettaan. Laki ei velvoita koulutuksen järjestäjää maksamaan opiskelijalle käyttökorvausta oman tietokoneen käytöstä. Päätös ei myöskään koske mahdollista kompensaatiokorvausta opiskelijoiden itse hankkimista tietokoneista, jotka ovat opiskelijoiden henkilökohtaista omaisuutta. Muiden hankintojen osalta (esim. sähköiset oppimateriaalit) koulu maksaa käytössä olevat oppimateriaalit opiskelijoille 1. jaksosta lähtien kaupungin hankintahinnan mukaisesti.  

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Kustannukset vuositasolla mainittujen 10 opiskelijan osalta ovat noin 6 000 euroa opiskelumateriaalien ja -välineiden osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta myöntää maksuttoman lukiokoulutuksen kaikille Rovaniemen kaupungin vuonna 2005 syntyneille syksyllä 2021 opintonsa kaupungin päivälukiossa aloittaneille opiskelijoille  edellä mainitulla tavalla.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Lukiot