Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 PSHaO:n päätös Rantavitikan peruskoulun rehtorin viran täyttämisestä

ROIDno-2020-991

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi
Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus vs. toimialajohtajan viranhaltijapäätöksestä 2.6.2020 § 123

Oikaisuvaatimus

Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkavaalista on tehty oikaisuvaatimus (liite 1). Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii myös Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkavaalin oikaisua samalla oikaisuvaatimuksella. Koska kyse on eri päätöksestä, käsitellään oikaisuvaatimus Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkavaalin osalta erikseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii vs. toimialajohtajan tekemien päätösten oikaisemista siten, että hänet nimetään rehtorin virkaan joko Rantavitikan tai Korkalovaaran peruskouluun, ensisijaisesti Rantavitikalle. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan viranhaltijapäätös on virheellinen ja sen perustelut osoittavat, ettei päätöksentekijä ole käyttänyt harkintavaltaansa lain mukaisesti. Lisäksi päätösten takana ovat oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä ilmiselvästi henkilöön kohdistuvat epämääräiset ja syrjivät syyt. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii sivistyslautakuntaa oikaisemaan päätökset muuttamalla niitä siten, että hakija valitaan toiseen päätösten kohteena olleen koulun rehtoriksi ja että tämän lisäksi lautakunta päättää valita asianmukaisen ansiovertailun ja harkinnan pohjalta rehtorin toiseen kouluun. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päätös on virheellinen, eikä siinä ole käytetty viranomaisen harkintavaltaa lainmukaisesti. Oikaisuvaatimuksen mukaan vs. toimialajohtajan päätöstä ei ole perusteltu asiallisesti, yhteneväisesti ja se loukkaa tehtävää hakeneiden yhdenvertaisuutta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päätöstä on pidettävä oikaisuvaatimuksen ansioita väheksyvän ansiovertailun virheiden ja puutteiden johdosta yhdenvertaisuuslain 8 §:n määrittelemänä henkilöön liittyvänä syrjintänä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää ansiovertailun painostusta perustuslain vastaisena sillä perusteella, että ansiovertailussa 80 % pisteistä muodostuu haastattelusta.

Valitun henkilön lausunto

Valitulle henkilölle on annettu mahdollisuus lausua oikaisuvaatimuksen johdosta. Valitun henkilön lausunto on liitteenä 2.

Palvelualuepäällikön lausunto

Palvelualuepäällikkö on antanut oikaisuvaatimuksen johdosta oman lausuntonsa, joka on liitteenä 3.

Hakuilmoitus

Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuus Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n perusteella. Lisäksi valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä vahvaa opetussuunnitelman tuntemusta ja näkemystä yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista ja pedagogisesta kehittämisestä. Edelleen hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen taitoja. Lisäksi edellytettiin hyviä tietoja toimialasta ja kehittämishalukkuutta.

Ansiovertailu

Ansiovertailun aluksi kaikki hakijat pisteytettiin oleellisen työkokemuksen ja hakemuksessa mahdollisesti esille tuotujen hakukuulutuksessa mainittujen kriteerien mukaan.

Oleelliseksi työkokemukseksi katsottiin koulupuolella esimiestehtävissä työskentely, apulaisrehtorina/apulaisjohtajana toimiminen tai muu esimiestyökokemus, josta katsotaan olevan etua rehtorin virassa. Olennainen työkokemus pisteytettiin seuraavasti: 1-2 vuotta = 1 piste, 3-4 vuotta = 3 pistettä, 5-8 vuotta = 5 pistettä, 9-15 vuotta 7 pistettä, 16 vuotta ja yli = 9 pistettä. Lisäksi mahdollisesta yhtenäiskoulukokemuksesta annettiin 2 pistettä.

Valittaessa hakijoita haastatteluun oleellisen työkokemuksen lisäksi hakemuksesta annettiin pisteitä, jos hakemuksessa tuotiin esiin hakuilmoituksessa edellytettyjä muita kriteerejä. Pisteitä annettiin 2 pistettä jokaisesta kriteeristä, joita olivat: yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, organisointitaito, opetussuunnitelman tuntemus, pedagoginen kehittäminen, henkilöstö- ja muutosjohtaminen, toimialatuntemus ja kehittämishalukkuus.

Oleellisen työkokemuksen pisteytyksen ja hakemuksessa esille tuotujen kriteerien pisteytyksen perusteella valittiin haastatteluun kutsutut hakijat. Kaikki vähintään 15 pistettä saaneet hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut on pidetty 27. - 28.4.2020, ja Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkaan haastateltiin 8 hakijaa.

Haastattelu ja soveltuvuusarviointi

Haastattelussa syvennyttiin hakuilmoituksessa mainittujen edellytysten ja vaatimusten täyttymisen arviointiin hakijoiden osalta. Kaikille haastatelluille esitettiin samat kysymykset seuraavista osa-alueista: toimiala ja esimiestyö, yhteistyö ja vuorovaikutus, pedagogiikka ja opetussuunnitelma, henkilöstö ja ilmapiiri, kehittämistyö, muuta huomioitavaa.

Jokaisesta edellä mainitusta osa-alueesta oli mahdollista saada 0-3 pistettä jokaiselta haastatteluryhmän jäseneltä, jolloin maksimipisteet olivat 18 pistettä/haastatteluryhmän jäsen. Haastatteluryhmässä oli mukana 7 jäsentä, palvelualuepäällikkö Kai Väistö, hallintopäällikkö Risto Varis, opetuspäällikkö Katri Keisu, erityisasiantuntijat Hanna Koivula ja Satu Lind, henkilöstösuunnittelija Päivi Juuma ja rehtori Tiina Mölläri. Haastattelun maksimipisteet olivat 126 pistettä. Jokainen haastattelija pisteytti haastateltavan haastattelun perusteella, jokaisella haastattelijalla oli käytössään sama, ennalta sovittu pisteytys. 

Haastattelun perusteella osa hakijoista kutsuttiin soveltuvuusarvointeihin. Osalle haastatteluissa olleista hakijoista oli teetetty jo aiemmin soveltuvuusarvioinnit samankaltaiseen rehtorin tehtävään, joten niitä käytettiin soveltuvuusarviointien ollessa vielä voimassa. Aiemmin tehtyjen soveltuvuusarviointien laatija totesi, että voimassa olevat soveltuvuusarvioinnit ovat käyttökelpoisia valittaessa rehtoreita Rovaniemen kaupungin peruskouluihin. Soveltuvuusarviointeja on käytetty sekä valitun henkilön että oikaisuvaatimuksen tekijän osalta.

Soveltuvuusarvioinnit teki MPS-yhtiöt. Hakijoiden soveltuvuusarviointeja verratessa keskityttiin erityisesti johtamistaipumukseen, johtamisosuvuteen, motivaatioon haettavaa tehtävää kohtaan ja soveltuvuuteen haettuun tehtävään. Koska rehtorin tehtävä on suurelta ja olennaiselta osaltaan henkilöstön esimiestehtävä, haastatteluryhmä päätti käyttää soveltuvuusarvioinneista saatavaa raporttia osana valintaprosessia erityisesti johtamisosaamisen ja johtamistyylin osalta. Soveltuvuusarvioinnin lausunto otettiin mukaan kokonaisarviointia hakijoista tehtäessä. Soveltuvuusarviointia ei pisteytetty. Soveltuvuusarviointi oli oleellinen osa haastatteluryhmän tekemää kokonaisharkintaa ja päätöksentekoa hakijoita vertailtaessa. 

Valitun henkilön ansiot 

Virkaan valittu henkilö on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja. Lisäksi hän on suorittanut 25 opintopisteen laajuisen opetustoimen hallinto- ja johtaminen  -koulutuksen, 8 opintopisteen laajuisen koulujen työhyvinvointi ja vanhempien kohtaaminen koulutuksen ja 5 opintopisteen konsultaltiivisen työotteen ja ohjaustaitojen koulutuksen.

Valittu henkilö on toiminut esimiestehtävissä Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:ssä 5 vuotta. Toiminta esimiestehtävässä Suomen erityiskasvatuksen liitossa on tuonut hakijalle erinomaista lisäosaamista erityisesti Rantavitikan peruskoulun rehtorin tehtävään, koska Rantavitikan peruskoulussa on useita Rovaniemen kaupungin perusopetuksen erityisen tuen, niin kaupunkikohtaisia kuin koulukohtaisiakin ryhmiä. Haastatteluryhmä on katsonut, että valitun henkilön toiminta Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:ssä on ollut toimimista erityiskasvatuksen näköalapaikalla. Hän on liitossa toimiessaan saanut olla keskeisesti mukana erityisopetuksen valtakunnallisessa kehittämistyössä ja opetussuunnitelman uudistamisessa, mikä antaa hyvät valmiudet toimia erityisopetusta runsaasti tarjoavan Rantavitikan peruskoulun rehtorina. Hänen osaamistaan voidaan hyödyntää myös koko kaupungin erityisopetuksen kehittämisessä.

Edellä mainitun työkokemuksen lisäksi valittu henkilö on toiminut apulaisrehtorin tehtävässä 5 kk, 26 pv, jossa hän on ollut koulunkäynninohjaajien esimiehenä ja pitänyt mm. kehityskeskusteluja. Valittu henkilö on toiminut rehtorina yläkoulussa 1 vuoden ja sivistystoimenjohtajana ja rehtorina 7 kk, 30 pv. Ansiovertailussa oleelliseksi työkokemukseksi katsottiin koulupuolella esimiestehtävissä työskentely, apulaisrehtorina/apulaisjohtajana toimiminen tai muu esimiestyökokemus, josta katsotaan olevan etua rehtorin virassa. Valitun henkilön työkokemusta on pisteytyksessä huomioitu oleellisena työkokemuksena 7 vuotta ja 2 kuukautta. Esimiestehtävät Suomen erityiskasvatuksen liitossa on huomioitu 5 vuodella, koska Rantavitikan peruskoulussa toimii useita kuntakohtaisia erityisen tuen ryhmiä vaatien rehtorilta laajaa näkemystä tuen järjestelyistä ja vahvaa henkilöstöä tukevaa johtamista. Lisäksi valitulla henkilöllä on 16 v 8 kk kokemus erityisluokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana, joka on merkittävä vahvuus ajatellen Rantavitikan peruskoulun rehtorin tehtävää.

Virkaan valitulla henkilöllä on kokemusta erityisopetuksesta ja sen kehittymisestä vuosien varrella sekä yhtenäisestä peruskoulusta. Hänen kokemuksesta ja asiantuntemuksesta katsotaan olevan hyötyä erityisen tuen järjestelyissä Rantavitikan peruskoulussa ja Rovaniemen kaupungissa sekä Rantavitikan peruskoulun kehittämisessä tulevaisuudessa.

Oleellisesta työkokemuksesta valittu henkilö sai ansiovertailussa 5 pistettä ja yhtenäiskoulukokemuksesta 2 pistettä. Ansiovertailussa valitun hakemuksessa esiin tulleita kriteerien mukaisia asioita oli 14 pisteen edestä.

Haastattelussa valittu henkilö menestyi erinomaisesti. Haastattelun perusteella valitun eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta tuesta ja joustavin järjestelyin toteutuvasta tuesta. Haastattelussa valittu henkilö toi esille hyvin jäsentyneen, osallistavan henkilöstön hyvinvointia tukevan johtamistavan sekä vahvan oppilaslähtöisyyden kaikessa koulun toiminnassa. 

Valitun henkilön valinnassa vaikuttivat keskeisesti soveltuvuusarviointi, hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot sekä hyvät henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen taidot. Valitulla henkilöllä on vahvaa opetussuunnitelman tuntemusta ja perehtyneisyys sekä näkemys yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista ja pedagogisesta kehittämisestä. Valitulla henkilöllä on monipuolisia kehittämisajatuksia erityisopetukseen koko Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa, hän osoittaa innostunutta kiinnostusta asiaa kohtaan ja on kehittämishaluinen. Valitulla henkilöllä on hyvät tiedot toimialasta. 

Kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä otettiin huomioon hakemuksessa, haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin. Valinnan perusteena olivat kelpoisuuden lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttyminen ja valintaprosessin aikana esille tulleet vahvuudet. Erityisesti työryhmä on painottanut valinnassaan esimiestaitoja, koska ison peruskoulun rehtorit työskentelevät henkilöstöjohtajina. Valittu henkilö sai haastattelussa 85,5 pistettä/ 126 pistettä. Kun alkupisteet lisätään haastattelupisteisiin, valittu henkilö sai pisteitä yhteensä 104,5 pistettä ja tuli valituksi Rantavitikan peruskoulun rehtoriksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot

Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1994. Lisäksi hän on suorittanut erillisinä opintoina 25 opintoviikon erityispedagogiikan opinnot erillisenä opintoina. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 1997 ja johtamisen erityisammattitutkinnon vuonna 2004 sekä informaatioteknologian opinnot 15 opintoviikkoa vuonna 2003 ja arvioinnin asiantuntija opinnot 14 opintoviikkoa vuonna 1999. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt erityisopettajana ja erityisluokanopettajana 17 vuotta 5 kk. Esimiestehtävissä oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt seuraavasti: rehtorina 12 vuotta 3 kk, apulaisrehtorina/oppilashuollon esimiehenä 1 vuosi, erityis- ja maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorina ja samalla koulukuraattorien ja koulupsykologien esimiehenä 2 v 1 kk. Ansiovertailussa työhistorian pisteytyksestä on jäänyt laskematta 2 vuotta 1 kk erityisopetuksen koordinaattorina, oppilashuollon esimiehenä ja apulaisrehtorina toimisesta. Hänelle kertyy kaikkiaan 15 vuotta 4 kuukautta oleellista kokemusta, joka antaa pisteytyksen mukaan 7 pistettä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut samat 7 pistettä alkuperäisessä ansiovertailussa, koska 9-15 vuoden työkokemuksesta saa samat pisteet. 

Yhtenäiskoulukokemuksesta oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut 2 pistettä. Ansiovertailussa on huomioitu hakemuksessa esiin tulleita kriteerien mukaisia asioita 10 pistettä. Valintaprosessin 1. vaiheessa hän on saanut kutsun haastatteluun 19 pisteellä. Haastattelussa hän on saanut 57 pistettä.

Työkokemusten vertailu

Valitulla henkilöllä on työkokemusta sivistystoimen johtajan, rehtorin, apulaisrehtorin ja opettajan tehtävistä 18 v 10 kk. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on vastaavasti työkokemusta 32 v 9 kk. Siten molemmilla hakijoilla on pitkät kokonaistyöurat ja tehtävän kannalta paljon kokemusta opetustoimen tehtävistä.

Erot työkokemusten pituudessa ovat rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävissä. Oikaisuvaatimuksen tekijällä kokemusta on 13 vuotta 3 kuukautta ja valituksi tulleella henkilöllä 2 vuotta ja 2 kuukautta. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että valitun henkilön kokemusta on liioiteltu räikeästi. Ansiovertailussa huomioon otettavaksi oleellisiksi esimiestehtäviksi luetaan valitun henkilön osalta myös toimiminen esimiestehtävissä Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:ssä 5 vuoden ajan. Työnantaja arvioi mitä työkokemusta se pitää oleellisena tehtävässä menestymisen kannalta. Valitun henkilön osalta myös johtamiskokemus Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:ssä otetaan huomioon, koska siitä on olennaista hyötyä johdettaessa Rantavitikan peruskoulua, jossa erityisopetuksella on merkittävä rooli. Siten valitulla henkilöllä on katsottu olevan työkokemusta oleellisesta esimiestehtävästä yhteensä 7 vuotta ja 2 kuukautta. Tästä oleellisesta esimiestyökokemuksesta valittu henkilö on saanut 5 pistettä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut oleellisesta esimiestyökokemuksesta 7 pistettä 9-15 vuoden johtamiskokemuksestaan. Kun oikaisuvaatimuksen tekijän oleellisena esimiestyökokemuksena huomioidaan hänen toimiminen koulukuraattoreiden ja koulupsykologien esimiehenä 2 vuotta 1 kuukautta, saadaan edelleen samat pisteet oleellisesta esimiestyökokemuksesta. Virkaan valittu henkilö on toiminut 14 vuotta Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n liittohallituksessa. Valittu henkilö on työskennellyt Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n julkaiseman Erityiskasvatuslehden päätoimittajana 5 vuoden ajan. Johtavissa luottamustehtävissä valtakunnan tasolla toimiminen voidaan huomioida oleellisena johtamiskokemuksena, koska siitä on erityistä hyötyä Rantavitikan peruskoulun rehtorina toimimisessa. Liittohallituksen jäsenenä valitulla henkilöllä on ollut vastuualueena johtaa yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä johtaa erityisopettajakoulutusta antavien yksiköiden ja liiton välisen tiedottamisen ja yhteydenpidon toteuttamista.

Haastatteluryhmä on katsonut, että valitun henkilön toiminta Suomen erityiskasvatuksen liitossa on ollut erityiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä näköalapaikalla. Hän on liitossa toimiessaan saanut olla keskeisesti mukana erityisopetuksen valtakunnallisessa kehittämistyössä ja opetussuunnitelman uudistamisessa, mikä antaa hyvät valmiudet toimia erityisopetusta runsaasti tarjoavan Rantavitikan peruskoulun rehtorina. Hänen osaamistaan voidaan lisäksi hyödyntää koko kaupungin erityisopetuksen kehittämistyössä, jolle koulutuspalveluilla työnantajana on selkeä tarve mm. valmisteilla olevien palveluverkon muutosten yhteydessä. Sivistysjohtajana ja rehtorina toimiessaan valittu henkilö on ollut mukana johtamassa palveluita kokonaisuutena kaikki kunnan palvelualueet huomioiden. Sujuva yhteistyö ja halu olla johtamassa erityisopetusta kokonaisuutena, ei vain oman koulun toimintaa, on tässä yhteydessä välttämätöntä ja se tuli hyvin esille valitun henkilön johtamistyyliä arvioitaessa hakuprosessin aikana. Valittu henkilö on ollut johtamassa mm. yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä, joka on olennainen osa myös Rantavitikan peruskoulun toimintaa Lapin yliopiston kampuksen läheisyydessä. Lisäksi yhteistyön johtaminen erityisopettajakoulutuksen ja erityiskasvatuksen liiton välillä on valitun henkilön merkittävä vahvuus, kun koulutuspalvelut tarvitsee kokonaisvaltaista ja yhteistyötä rakentavaa työpanosta erityisen tuen palveluiden kehittämiseen. Olennaista tässä työssä on halu ja kyky toimia sujuvasti yhteistyössä koulutuspalveluiden erityisasiantuntijan ja yksiköiden kanssa. Joustavuus esim. oppilassijoittelussa erityisopetuksen vastuuhenkilön kanssa on olennaisen tärkeää Rantavitikan peruskoulun johtamisessa. Juuri edellä mainitut osaamisen alueet tulivat muita hakijoita vahvemmin esille valitun haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ja valitulla henkilöllä on kokemusta oleellisista johtamistehtävistä, jotka työnantaja on katsonut merkityksellisiksi valittaessa rehtoria Rantavitikan peruskouluun.

Kyky Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkaan

Työnantajalla on harkintavaltaa painottaa valintakriteerejä haluamallaan tavalla. Työnantaja on antanut merkittävää painoarvoa haastattelulle arvioitaessa valintakriteerien täyttymistä. Virassa edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä vahvaa opetussuunnitelman tuntemusta ja näkemystä yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista ja pedagogisesta kehittämisestä. Lisäksi edellytettiin hyviä henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen taitoja sekä hyviä tietoja toimialasta ja kehittämishalukkuutta. Valintatyöryhmä on haastattelussa selvittänyt kuinka hakijat täyttivät viranhakuilmoituksessa mainitut erityiset edellytykset ja pisteyttänyt hakijat haastattelun perusteella. Loppuvaiheen hakijoiden vertailussa on käytetty vielä soveltuvuusarviointeja, joilla on vielä varmistettu ja selvitetty hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kykyä Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkaan.

Valittaessa johtajaa ison peruskoulun rehtorin virkaan, työnantaja painottaa erityisesti kykyä johtamistehtäviin. Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja johtamistaidot ovat keskeisiä edellytyksiä Rantavitikan koulun rehtorin tehtävässä menestymiselle. Valittu henkilö on työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella sopivin työskentelemään Rantavitikan peruskoulun rehtorina johtamistehtävässä.

Valintaperuste

Valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä ja valintaprosessin aikana esille tulleilla vahvuuksilla. Valintapäätöksen perustelujen lisäksi todettakoon, että kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä on otettu huomioon hakemuksessa, haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin. Erityisesti työryhmä on painottanut valinnassaan esimiestaitoja, koska ison peruskoulun rehtorit työskentelevät henkilöstöjohtajina.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on pitkä työkokemus rehtorin tehtävistä, mutta myös valitulla henkilöllä on 2 vuotta ja 2 kk työkokemusta rehtorina ja apulaisrehtorina toimimisesta sekä oleelliseksi johtamistyökokemukseksi luettua työkokemusta 5 vuoden ajalta. Valitun henkilön johtamiskokemus on riittävän pitkä osoittamaan, että hänellä on kykyä suoriutua Rantavitikan peruskoulun rehtorin tehtävästä. Koska valitulla henkilöllä on kokonaisuudessaan pitkä työhistoria erityisopettajan, apulaisrehtorin, rehtorin, sivistystoimen johtajan ja Erityiskasvatuksen liitto ry:n tehtävissä, ei oikaisuvaatimuksen tekijää voida pitää ansioituneempana virkaan, vaikka hänellä on suoranaista rehtorin työkokemusta urallaan enemmän.

Lisäksi on huomioitava, että johtamistehtävissä painotetaan valittavan henkilön kykyä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia johtamistehtävään. Haastatteluryhmä on valitun henkilön johtamiskokemuksen, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella yksimielisesti katsonut, että valittu henkilö on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan virkaan sopivin.

KHO:n ratkaisussa (KHO:2005:44) on voitu hyvin lyhyelläkin johtamiskokemuksella sivuuttaa rehtorin valinnassa sellaiset hakijat, joilla on pitkä kokemus koulun johtamisesta, kun valinnassa on otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat sekä hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet.

X:n kaupungin opetustoimessa haettavana olleeseen perusopetusta (vuosiluokat 7-9) antavan koulun rehtorin virkaan edellytettiin säädettyjen kelpoisuusvaatimusten lisäksi viranhakuilmoituksen mukaan vahvaa osaamista pedagogisessa johtamisessa, koulun hallinnossa ja taloudenhoidossa. Virkaan etsittiin koulukulttuurin kehittäjää, jolla oli koulun johtamiseen ja muuhun opetustoimen yhteistyöhön tarvittavia sosiaalisia taitoja. Opetuslautakunnan haastatteluun valituista kolmesta kelpoisuusvaatimukset täyttäneestä kärkihakijasta filosofian maisteri A:lla oli hakuajan päättymiseen mennessä kokemusta koulun johtamisesta kolme kuukautta, filosofian maisteri B:llä noin 13 vuotta ja kasvatustieteiden maisteri C:llä noin 20 vuotta. Opetuslautakunnan päätös valita kysymyksessä olevaan virkaan A oli perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi oli otettu huomioon opetuslautakunnan suorittamassa haastattelussa esille tulleet seikat sekä A:n, B:n ja C:n henkilökohtaiset ominaisuudet. Tähän nähden ja vaikka B:llä ja C:llä olikin pitempi kokemus peruskoulun johtamisesta, opetuslautakunta ei päättäessään kokonaisarvion perusteella valita kysymyksessä olevaan rehtorin virkaan A:n ollut menetellyt yleiset virkanimitysperusteet sisältävän perustuslain 125 §:n 2 momentin vastaisesti. Korkein hallinto-oikeus kumosi tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla opetuslautakunnan päätökset oli kumottu.

Edellä esitetyillä perusteilla sekä palvelualuepäällikön lausunnossa esittämillä perusteilla sivistyslautakunta hylännee oikaisuvaatimuksen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä ja palvelualuepäällikön liitteessä esittämillä perusteilla.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hallintopäällikön vs. toimialajohtajana toimivan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 3.9.2021 ratkaisemassa virkasuhteeseen ottamista koskevassa valituksessa valittaja on eneisijaisesti vaatinut  Rovaniemen sivistyslautakunnan 1.7.2020 § 98 tekemän oikaisuvaatimusta koskevan päätöksen kumoamista. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että kaupunki velvoitetaan maksamaan hänelle hyvitystä henkilöön kohdistuvan syrjinnän perusteella.   

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellä 01302/20/2206 jättänyt tutkimatta vaatimuksen hyvityksen suorittamisesta ja muilta osin hylännyt valituksen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistysautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.