Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan 10.12.2020 §188 päätökseen

ROIDno-2020-3620

Valmistelija

  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi
  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Muurolan taajamassa Kemintien molemmin puolin on voimassa oleva asemakaava. Kaavaa laadittaessa tutkitaan muun muassa täyttyykö kyseessä olevalla alueella turvallisen ja terveellisen rakentamisen edellytykset ja millaista toimintaa mihinkin kortteliin on tarkoituksen mukaista rakentaa. Päiväkodille suunnitellulla rakennuspaikalla kaavamerkintä on YO eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Päiväkoti on kaavan mukaista toimintaa, joten kaavoituksen näkökulmasta ei ole estettä rakennuksen sijoittumiselle suunnitellulle paikalle.

Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin 4-tien liikenteestä ja raideliikenteestä aiheutuvaa haittaa piha-alueelle liikennemeluselvityksellä. Melumallinnuksesta käy selville, ettei 4-tiestä tai raideliikenteestä aiheutuva melu ylitä ohjearvoa (55 dB) piha-alueella eikä vaadi melusuojausta. Vaikka rakenteellista melusuojausta ei vaadita, hankesuunnitelman liitteenä olevaan rakennustapaohjeeseen on kirjattu, että 4-tien suuntainen päiväkotialuetta aita on rakennettava puusta.

Päiväkodin piha-alue on turvallinen. Päiväkodin ulkoleikkialue on sijoitettu ilmansuunnallisesti parhaaseen aurinkoiseen ilmansuuntaan. Piha-alueen ja 4-tien välissä on suojaavaa puustoa, joka säilytetään. Päiväkodin piha-alue aidataan jokaiselta laidalta. Sen lisäksi piha-alueen sisällä pienten ja isompien lasten piha-alueet eriytetään aidoilla omiksi alueikseen turvallisuuden takaamiseksi.

Päiväkodissa asiakkaina olevat lapset saapuvat päiväkotiin saatettuina. Päiväkodille on turvallista saapua kävellen, pyöräillen tai autolla. Liittymä on Tervaskannontieltä, joka on tavanomainen omakotitaloalueen tonttikatu. Saattoliikenteelle varattu alue on erotettu päiväkodin piha-alueesta aidalla. Päiväkodin huoltoliikenne on eriytetty omalla liittymällä muusta liikenteestä.

Rakennuksen sijoittaminen kampusalueelle tukee varhaiskasvatuksen nykypäivän tavoitteita lapsen eheän opinpolun muodostumisessa. Päiväkodin vieressä sijaitsee kirjasto ja koulukeskusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Totto-halli, urheilukenttä ja kaukalo, jotka mahdollistavat monipuoliset liikuntamahdollisuudet päiväkodin lapsille. Liikuntapaikoille on turvallista kulkea koulukeskusalueen läpi tälläkin hetkellä, mutta Tilapalvelukeskus on aloittanut Muurolan koulukeskusalueen piha-alueen kunnostussuunnitelman laatimisen. Siinä painotetaan koko koulukeskuksen piha-alueen viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamista. Alueen päivä- ja iltakäyttäjät huomioidaan suunnitelman laadinnassa.

Muurolan alueella ei sijaitse teollisuutta tai tuotantolaitoksia, joista aiheutuisi ilmanlaatua heikentäviä päästöjä. Liikenteen päästöt yleisesti ottaen ovat vähäisiä ja niiden vaikutusalue on laajempi kuin vain Kemintien välittömään läheisyyteen sijoittuvat rakennuspaikat. Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen energia ja vesi ovat tilanneet Nab Labs Oy:ltä Rovaniemen ilmanlaadun seurantatutkimuksen. Tutkimus löytyy Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=df7469fe-3c0d-44a5-afbc-ea224fb94121. Se on julkaistu 4.7.2017. Tutkimuksessa tutkittiin rikkidioksidin SO2 , typpidioksidin NO2 , typpioksidien NOX , hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia. Tutkimuksesta käy ilmi, että kahdessa eri tutkimuspisteessä Rovaniemen keskustassa ja Etelärinteellä tutkittavien yhdisteiden vuosikeskiarvot paitsi typpioksidien, eivät ylittäneet sallittuja rajoja. Keskustan alueella typpioksidien vuosikeskiarvo ylittyi, mutta typen oksidien raja-arvo on ilmoitettu vain ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi.

Mittauksia jatkettiin Rovaniemen kaupungin toimeksiannosta vielä toukokuun 2017 loppuun, jotta myös vuoden 2017 katupölykausi saatiin mitattua. Tutkimustulokset löytyvät kaupungin nettisivuilta osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=5558dc44-7041-4f95-b296-781738244674 . Tässä tutkimuksessa on myös vertailtu Rovaniemen alueella aikaisemmin toteutettuja ilmanlaadun seurantamittauksia Nab Labs Oy:n mittaustuloksiin. Taulukko 17 mukaan Muurolassa ja Rovaniemen keskustassa on toteutettu vuonna 1996 rikkidioksidin, typpidioksidin ja typenoksidien mittaus. Muurolan tulokset ovat huomattavasti Rovaniemen keskustan tuloksia pienemmät. Seurantatutkimuksen mukaan Rovaniemen ilmanlaatu on hyvä, ellei erinomainen.

Yleisesti ottaen päiväkoteja suunnitellaan niin Rovaniemellä kuin muissakin kaupungeissa kaupunkien keskusta-alueille. Näissä kortteleissa päiväkotirakennukset ja piha-alueet ovat liikenteen ympäröiminä. Piha-alueiden turvallisuus taataan aitaamalla ulkoleikkipaikat liikenteestä ja muusta toiminnasta erilleen. Päiväkodeissa henkilökuntaa on aina piha-alueella lasten ulkoillessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Susanna Alaruikka, varhaiskasvatuspalvelut, tilapalvelukeskus Juha Välitalo

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.