Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Sivistyspalveluiden sisäisen valvonnan raportti ja -suunnitelma

ROIDno-2018-165

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta on kaupungin oma järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi (Sisäisen valvonnan ohjeet KH 8.12.2008 § 471). Tilintarkastaja arvioi, onko sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty ( Kuntalaki 2015/410, 123§, 1. mom, 4. kohta). Toimiessaan valvonta edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien hallintaa ja johtamista.

Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin järjestämisestä siten, että toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.

Rovaniemen kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on määritelty riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella. Sen mukaan toimielimet tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat vuosittain keskeisimmät riskit sekä laativat tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet vahinkojen varalle ja suunnitelmat korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa.

Lautakunta vastaa toimialalla sisäisen valvonnan järjestämisestä ja raportoi kaupunginhallitukselle järjestämisestä ja keskeisistä havainnoista. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat valvonnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan. Palvelualuepäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat jatkuvasta valvonnasta ja raportoinnista omissa toimintaprosesseissaan.

Sisäisen valvonnan raportti on esitetty taulukkomuodossa ja sisältää suunnitelman vuoden 2021 painopistealueista. Riskienhallintasuunnitelmaa on myös päivitetty.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2020 ja suunnitelman vuodelle 2021 ja riskienhallintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.